Ministerstvo školstva SR podporuje využívanie IKT na školách

26.02.2010

    Zlepšiť využívanie informačných a komunikačných technológii (IKT) na školách by mal nový digitálny vzdelávací obsah. Ide o pilotný projekt Ministerstva školstva SR, ktorý sa overuje v súčasnosti  na  125 školách. V blízkej budúcnosti sa pripravuje jeho rozšírenie postupne na všetky školy.

    Digitálny vzdelávací obsah bude pripravený v štátnom jazyku, a to pre predmety štátneho vzdelávacieho programu. Uložený bude v Dátovom centre MŠ SR a školy ho budú mať k dispozícii vo verzii on-line, off-line a na DVD.

    MŠ SR prostredníctvom národných projektov akými sú Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, dodáva informačnú technológiu. Taktiež  vyvíja aktivity pri zaškoľovaní učiteľov vo využívaní  IKT v pedagogickom procese. Vzdelávanie pedagógov v oblasti IKT zabezpečujú rôzne  projekty zamerané na profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, na vzdelávanie pedagógov materských škôl či učiteľov cudzích jazykov, ako aj učiteľov informatiky.

    Už žiaci prvého stupňa ZŠ majú možnosť získať základné kompetencie v oblasti informačných technológií, keďže MŠ SR zakotvilo v štátnom vzdelávacom programe vyučovanie informatickej výchovy a informatiky v každom ročníku už od 2. ročníka ZŠ.

    Problémom však naďalej zostáva nedostatočné množstvo počítačov na školách, čo komplikuje budovanie kompetencií v oblasti IKT u žiakov a učiteľov. Takisto kompetencie v oblasti IKT neboli zahrnuté do požiadaviek na profesijné kompetencie pedagógov, čo MŠ SR plánuje v krátkej budúcnosti zmeniť.

    V roku 2009 Štátna školská inšpekcia riešila prioritnú úlohu, ktorou bol rozvoj IKT kompetencií u žiakov. Zistilo sa, že pri súčasnom počte počítačov na školách je pri ich maximálnom využití reálne rozvíjanie IKT kompetencií na vyučovacích hodinách možné len v 8 % - 16 % miere (podľa druhu škôl). Preto informácie o tom, že počítače sú na školách nedostatočne využívané, sú skreslenou interpretáciou záverov zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2008/2009.

    Na Slovensku je veľký predpoklad, že sa situácia bude zlepšovať, pretože zavádzanie informačných technológií do vzdelávania súvisí s reformou školstva a s využitím štrukturálnych fondov.

Bratislava 26. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku