Ministerstvo školstva SR podporuje školenia zamestnancov školského stravovania

29.09.2009

     Ministerstvo školstva SR spolu s krajskými školskými úradmi (KŠÚ) a metodickými centrami vyvíja aktivity na vzdelávanie odborných zamestnancov školského stravovania pri spúšťaní Programu ovocia a zeleniny do škôl. Školenie s prezentáciou s podrobným vysvetlením a presnými postupmi ako postupovať bude prebiehať od začiatku októbra do konca novembra na miestnych KŠÚ. MŠ SR poskytlo finančné prostriedky na rozvoj a podporu rôznych projektov na školách, vrátane daného projektu podpory ovocia a zeleniny.

    Program ovocie a zeleniny na školách je iniciatíva Európskej únie, pričom Ministerstvo školstva SR, na základe nariadenia vlády SR schváleného 19. augusta 2009, vytvorilo legislatívne prostredie na uvedenie tohto programu do škôl. MŠ SR ustanovilo Vyhláškou 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, kontroly kvality podávaných jedál, materiálnotechnické zabezpečenie školských jedální a podrobnosti o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch. Danou vyhláškou zároveň umožnilo  aj samotnú účasť detí alebo žiakov na príprave ovocia a zeleniny na konzumáciu pri zabezpečení pedagogického dozoru a vhodných  hygienických požiadaviek na prácu s potravinami v rámci Programu ovocie a zelenina do škôl. Zároveň vytvorilo priestor na realizáciu uvedeného programu aj prostredníctvom školských bufetov.

    Okrem toho vydalo aj metodické usmernenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, ktoré je prístupné na internetovej stránke ministerstva www.minedu.sk v časti legislatíva.

   Za vytvorenie personálneho a materiálno-technického zázemia na školách zodpovedá zriaďovateľ. Informácie o financovaní  programu a všetky podrobnosti o poskytovaní  dotovaného ovocia a zeleniny priamo na školách určí zriaďovateľ školy a sú dostupné na webovej stránke www.skolskeovocie.sk.

Bratislava 29. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku