Ministerstvo školstva SR dohliadne na úpravy cien vo vysokoškolských internátoch

  • Dátum: 17.06.2009

   Kontrola odstránenia nedostatkov v prípade nesprávne zaokrúhlených cien za ubytovanie vo vysokoškolských internátoch 11 verejných vysokých škôl a zvýšenia cien za ubytovanie na troch verejných vysokých školách ako aj monitorovanie týchto cien do konca roku 2009. To sú hlavné opatrenia, ktoré prijalo MŠ SR na zamedzenie nežiaduceho vývoja cien za ubytovanie vo vysokoškolských internátoch v súvislosti s prechodom na euro od 1. januára 2009. Materiál podpredsedu vlády a ministra školstva vzala vláda SR na dnešnom rokovaní na vedomie.

    Vzhľadom na to, že zistené nedostatky cien ubytovania nemajú taký závažný charakter, podľa MŠ SR nie je potrebné uplatniť cenovú reguláciu v tejto oblasti. MŠ SR požiadalo vysoké školy, aby prijali opatrenia na nápravu vyrovnaním finančných rozdielov medzi pôvodnou a zvýšenou cenou - tento rozdiel vrátiť platiteľom alebo odpočítať ho pri nasledujúcej platbe. Spôsob, akým budú školy postupovať, je v ich kompetencii.

   Spomedzi 11 škôl, ktoré nesprávnym spôsobom zaokrúhlili ceny pri prechode na euro, sa zvýšenie zistilo u niektorých služieb v prípade ôsmich VŠ, a to v rozmedzí od  0,01 do 0,84 eura. Šesť VŠ zaokrúhľovalo ceny v prospech ubytovaných študentov  nad rámec generálneho zákona o zavedení eura v SR.

   Zvýšenie cien za ubytovanie v priebehu roka 2008 v prípade troch verejných VŠ bolo školami odôvodnené potrebou zohľadniť reálne vyššie náklady na ubytovanie súvisiace s nárastom cien za energie, tovar a služby, prípadne podnikateľskú činnosť školy.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku