Navigácia

Ministerstvo školstva spúšťa projekt prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky

Ministerstvo školstva spustilo novú výzvu pre národný projekt s názvom: „Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)“. Tento nástroj umožní školám a ministerstvu identifikovať žiakov v riziku a ponúknuť im konkrétnu pomoc.

Predčasné ukončenie školskej dochádzky (PUŠD) je vážnym problémom, ktorý postihuje tisíce žiakov ročne. Žiaci, ktorí školu opustia skôr, než získajú výučný list alebo maturitu, majú značné ťažkosti s uplatnením na pracovnom trhu, pričom ich miera nezamestnanosti dosahuje takmer 80 percent. Navyše, štát prichádza ročne o odhadom 50 miliónov eur, čo predstavuje aj záťaž pre verejné financie.

Cieľom nového národného projektu je vytvoriť a otestovať inovatívny systém včasného varovania pred PUŠD. Tento nástroj umožní školám a ministerstvu identifikovať žiakov v riziku a ponúknuť im konkrétnu pomoc. Včasnou identifikáciou a intervenciami sa môže výrazne znížiť počet žiakov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku.

Projekt bude prebiehať štyri roky a je rozdelený do štyroch fáz. Prvá fáza sa zameria na hĺbkové skúmanie príčin predčasného ukončenia školskej dochádzky. Na základe získaných dát a zahraničných skúseností bude v druhej fáze vyvinutá slovenská verzia systému včasného varovania, ktorá sa následne overí na dvoch desiatkach pilotných škôl.

Počas pilotnej fázy budú tzv. oblastní koordinátori úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi a členmi školských podporných tímov, aby poskytli žiakom v riziku PUŠD cielenú podporu. Na základe dvojročných terénnych skúseností budú vypracované praktické metodiky a analytické materiály, ktoré budú slúžiť na plošné zavedenie systému.

V záverečnej fáze sa bude klásť dôraz na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí budú vyškolení na praktické využitie systému včasného varovania a podporných opatrení. K školskému roku 2028/2029 bude systém pripravený na implementáciu na všetkých základných a stredných školách na Slovensku.

Na ambiciózny projekt je alokovaných 7 672 788,20 EUR, pričom ho zastrešuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Realizácia projektu je podporená z PSK – Priorita: 4P4 Záruka pre mladých.

Tento projekt predstavuje významný krok smerom k zabezpečeniu lepšej budúcnosti pre slovenských žiakov a celú spoločnosť. Včasným zásahom a podporou pre tých, ktorí to najviac potrebujú, môže štát zlepšiť šance mladých ľudí na úspech a zároveň ušetriť značné finančné prostriedky.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky