Ministerstvo školstva skontroluje aktivity Slovenskej lyžiarskej asociácie

  • Dátum: 22.07.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prešetrí podnety týkajúce sa možných porušení zákona v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Dnes o tom informoval štátny tajomník pre šport Ivan Husár a hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová.

Pod vedením štátneho tajomníka pre šport I. Husára sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov sekcie športu ministerstva školstva, predkladateľov podnetov a hlavnej kontrolórky športu Alica Fisterová. Tá pôsobí nezávisle od sekcie športu ako orgán kontroly. Pozvaní boli aj zástupcovia Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorí sa však nedostavili a zástupca Slovenského olympijského a športového výboru svoju neúčasť ospravedlnil.

„Cieľom stretnutia bolo objasniť a vyriešiť viaceré podania, ktoré naznačujú porušenie zákona v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Vzhľadom na to, že sa ich zástupcovia nedostavili, ambícia ministerstva nájsť zmiernenie riešenia sa nenaplnila,“ uviedol po stretnutí Ivan Husár.

Ten na stretnutí objasnil dotknutým osobám zákonný postup ministerstva. Hlavná kontrolórka športu A. Fisterová informovala, že zaradila do plánu kontrolnej činnosti na september 2020 prešetrenie skutočností opisovaných v podnetoch proti Slovenskej lyžiarskej asociácii. „Na základe kontrolných zistení bude ministerstvo školstva postupovať v intenciách platnej právnej úpravy,“ vysvetlil štátny tajomník.

Ministerstvo školstva v tejto súvislosti reaguje aj na informáciu, zverejnenú na webovom sídle Slovenskej lyžiarskej asociácie zo dňa 16. júla 2020 o tom, že ministerstvo ukončilo v Slovenskej lyžiarskej asociácii kontrolu. „Táto informácia nie je pravdivá, nakoľko ministerstvo nevykonávalo v uvedenom subjekte kontrolu na mieste. Išlo o kontrolu vykonávanú hlavnou kontrolórkou športu k inému podnetu. Táto kontrola v zmysle zákona o športe nebola do dnešného dňa ukončená,“ uzavrel I. Husár.

foto 2

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku