Ministerstvo školstva rozšírilo kritériá pre záujemcov o sociálne štipendiá vlády SR do zahraničia

06.03.2009

     Ďalší žiaci stredných škôl majú príležitosť získať v školskom roku 2009/2010 sociálne štipendium vlády SR na jednoročné štúdium v zahraničí. Žiadatelia musia spĺňať aspoň jedno z troch sociálnych kritérií.
     Okrem poberateľov sociálneho štipendia si teraz môžu podávať žiadosti aj stredoškoláci z rodín, ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima danej rodiny. Napríklad v prípade štvorčlennej rodiny s dvoma neplnoletými deťmi je hranica priemerného mesačného príjmu na úrovni 934,10 eur. Rovnako tak môžu o štipendiá požiadať aj žiaci stredných škôl, ktorí sú zverení do náhradnej starostlivosti. Sociálne kritériá upravilo Ministerstvo školstva SR na základe rokovaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
     Termíny predkladania prihlášok a presné podmienky pre uchádzačov zverejňujú jednotlivé krajské školské úrady (KŠÚ) a vyššie územné celky (VÚC). Vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné výlučne zaslať príslušným VÚC alebo KŠÚ (aj cirkevné a súkromné stredné školy) podľa zriaďovateľskej pôsobnosti kmeňovej školy na určenú adresu.
     O sociálne štipendium vlády SR sa môžu uchádzať terajší žiaci 2. ročníka SŠ, 2. alebo 3. ročníka päťročných bilingválnych škôl, žiaci 6. ročníka osemročných gymnázií alebo 4. ročníka šesťročných gymnázií. Sociálne štipendium pokrýva náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh, nákup učebných pomôcok, cestovné z bydliska v SR do mesta školy v zahraničí a späť 1x ročne, poistné a vreckové.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku