Ministerstvo školstva pripravilo program športových súťaži na školách

16.06.2010

      S cieľom podporiť športové a pohybové aktivity žiakov pripravil rezort školstva program športových súťaží pre materské, základné a stredné školy na školský rok 2010/2011. V programe je navrhnutých  14 druhov športov a súťaž vo vybíjanej dievčat. Okrem tradičných športov ako atletika, futbal, gymnastika, plávanie si budú môcť žiaci vybrať aj bedminton, futsal, floorbal, hokejbal alebo streľbu. Súťaže a príprava na súťaže sa môžu organizovať v čase vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho.

    Zámerom programu je skvalitniť systém športových súťaží, zapojenie väčšieho počtu žiakov do pravidelného športovania a prípravy na súťaže, skvalitnenie výberu športovo nadaných žiakov, zefektívnenie financovania. Zároveň má  motivovať pedagogických zamestnancov k väčšej aktivite v príprave a účasti v športových súťažiach žiakov, sprístupniť telocvične a ihriská v školách žiakom škôl a verejnosti, ako aj zlepšiť informovanosť verejnosti o organizovaní športových súťaží žiakov.

    Vyhlasovateľom športových súťaží žiakov je Ministerstvo školstva SR v spolupráci s národnými športovými zväzmi, krajskými školskými úradmi, samosprávnymi krajmi a obcami. Školy sa budú môcť prihlasovať do športových súťaží prostredníctvom pripravovaného internetového portálu, o ktorom MŠ SR zverejní informácie najneskôr do začiatku nového školského roku.

Viac informácií

Program športových súťaží pre materské, základné a stredné školy

Bratislava 16. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku