Ministerstvo školstva predstavuje plány do budúceho roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling predstavil začiatkom novembra plán opatrení, ktorými chce do konca volebného obdobia dosiahnuť na Slovensku moderné školstvo. Ako sám uviedol, je to ale z dôvodu mnohoročného zanedbávania beh na dlhé trate. Kým prvé z opatrení sa podarilo naštartovať už v tomto roku, zmeny by mal priniesť aj rok 2021. Nižšie nájdete prehľadný plán na budúci rok.

minister školstva Branislav Gröhling

MATERSKÉ ŠKOLY, ICH DOBUDOVANIE A PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

„Cieľom ministerstva na rok 2021 je dobudovať chýbajúce kapacity materských škôl a pomôcť tak rodičom, aby získali miesto pre svoje deti v materskej škole,“ uviedol šéf rezortu školstva B.Gröhling.

 • Ministerstvo školstva plánuje dobudovať kapacity MŠ, prioritne s využitím Fondu obnovy
 • Fond obnovyMinister školstva predbežne vyrokoval z Fondu obnovy financie vo výške približne 100 mil. eur na dobudovanie kapacít materských škôl. Prioritne sa budú sústreďovať v oblastiach, v ktorých aktuálne nie je dostatok miest v materských školách.
 • MŠ vo VŠ. Ministerstvo školstva vytvorilo projekt v sume 1 milión eur, ktorého cieľom je vybudovať materské školy v priestoroch vysokých škôl. Tieto budú slúžiť pre zamestnancov VŠ, ako aj pre študentov. Cieľom je umožniť mladým rodičom pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ako aj pomôcť pracujúcim rodičom na vysokých školách.
 • MŠ v ZŠ. Ministerstvo školstva rokuje so samosprávami a chce ich podporiť pri dobudovaní materských škôl. Jedným z krokov je uľahčenie podmienok a umožnenie zriadenia materských škôl v priestoroch základných škôl.
 • Vyšší príspevok na vzdelávanie 5-ročných detí:
 • Na financovanie vzdelávania 5-ročných detí zvyšuje ministerstvo školstva finančný príspevok. Od roku 2021 vzrastie na jedno dieťa z 15-percent na 43,75-percent životného minima.
 • Predstavuje to viac ako 15 miliónov eur ročne a príspevok je určený na zabezpečenie vzdelávania pre deti v predškolskom veku.
 • Navyšuje sa financovanie vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v materských školách (novelou nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.). Na základe tohto príspevku budú môcť zriaďovatelia okrem iného posilniť kapacity asistentov či pomocných vychovávateľov v materských školách.
 • Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Zápisy do materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021.
 • Predprimárne vzdelávanie bude možné realizovať:
 • v materskej škole,
 • alebo individuálnou formou (doma, v alternatívnej škôlke – lesná škôlka, škôlka nezaradená do siete a podobne)
 • Ministerstvo školstva plánuje vytvoriť register predškolských zariadení, ktoré vzdelávajú deti v predškolskom veku a spĺňajú podmienky zaradenia do siete a v ktorých bude možné realizovať povinné predprimárne vzdelávanie
 • V roku 2021 sa spustí kampaň vysvetľujúca povinné predprimárne vzdelávanie, ozrejmujúca jeho možnosti ako aj podmienky pre všetkých aktérov, vrátane podmienok a možností rodičov, materských škôl či zriaďovateľov.
 • Súčasťou prezentácie povinného predprimárneho vzdelávania je aj odpovedanie na otázky z praxe, ktoré budú uverejnené aj na webovom sídle ministerstva školstva, aby sa s nimi mohol čo najširší okruh aktérov a záujemcov.

DIGITALIZÁCIA

B.Gröhling: „Cieľom ministerstva je dostať do škôl digitálne technológie, ktoré si budú môcť požičať žiaci aj učitelia a naučiť žiakov rozumne a zodpovedne narábať s digitálnymi technológiami.“

 • Už v roku 2020 vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 6 miliónov eur z vlastných zdrojov na zabezpečenie digitálnych technológií pre školy
 • V tomto procese chce rezort v 2021 pokračovať s využitím eurofondov, REACTEU či Fondy obnov
 • Zabezpečenie počítačov a tabletov
 • Eurofondy: cca 10 mil. eur   
 • REACT-EU: cca 18 mil. eur
 • Fond obnovy: predbežne cca 150 mil. eur
 • Ministerstvo chce vybaviť špecializované učebne digitálnou technikou. Tá bude v prípade uzatvorenia školy k dispozícii na zapožičanie žiakom aj učiteľom
 • Zároveň chce ministerstvo zvyšovať digitálnu gramotnosť žiakov, overovať informácie na internete, naučiť ich narábať s technológiami či podporiť ich využívanie vo výučbe, pri práci žiakov, tvorbe projektov a podobne
 • V spolupráci s organizáciami ministerstva (ŠPÚ, MPC) prebehne vzdelávanie riaditeľov a učiteľov v oblasti práce s digitálnymi technológiami
 • Koordinátor digitálnych technológií
 • V novele zákona 138/2019 (o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) plánuje ministerstvo vytvoriť pozíciu „koordinátor digitálnych technológií“
 • Jeho úlohou bude správa siete, spravovanie techniky a pripojenia na škole, realizovanie e-testov či príprava učiteľov a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami
 • Pripojenie na internet
 • Podľa interných analýz ministerstva má každá škola pripojenie na internet. V prípade asi tretiny škôl je však problém s rýchlosťou pripojenia
 • Ministerstvo chce preto v roku 2021 spolupracovať so školami, poskytovateľmi pripojenia a poskytovateľmi infraštruktúry a nájsť možnosti na zrýchlenie pripojenia týchto škôl
 • Etestovanie
 • Ministerstvo chce postupne podporiť prechod na elektronickú formu externých testov – Testovanie 5, Testovanie 9, externá časť maturitnej skúšky či medzinárodné testy PISA, TIMSS, PIRLS
 • Externá časť maturitnej skúšky už v minulých rokoch na vybraných školách prebehla online formou
 • Ciele: Odbúrať byrokraciu na školách, podporiť využívanie digitálnych technológií vo výučbe, aktualizovať otázky v testoch, aby odrážali dnešné potreby vzdelávania
 • V nadväznosti na vybavenie škôl technológiami plánuje ministerstvo v nasledovných pilotne realizovať externú časť maturitnej skúšky vo vybraných krajoch. Súčasťou budú aj „testovacie“ externé maturity, kde si študenti budú môcť systém online testov niekoľkokrát sami vyskúšať
 • Testovanie 5 a Testovanie 9 plánuje ministerstvo rozšíriť o dodatočné otázky z:
  • dodatočné otázky z prierezových vedomostí: finančná gramotnosť, environmentálna gramotnosť,
  • otázky súvisiace s atmosférou na škole
  • hodnotové a postojové otázky (história, extrémizmus a pod.)
 • Otázky v Testovaní 5, Testovaní 9 a Maturite prejdú aktualizáciou v spolupráci so zahraničnými odborníkmi z Nemecka a Estónska

EDU TV

„Tvoríme sadu 1 000 videí, v ktorých učitelia z celého Slovenska poskytujú výklad učiva podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predmety Slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka pre 6.-9. ročník ZŠ,“ B.Gröhling.

 • Každé video je podporené pracovným listom. Učitelia majú k dispozícii aj tematické plány videí na ľahšiu orientáciu vo zverejnenom materiáli.
 • Všetky videá sú dopĺňané aj verziou pre nepočujúcich s tlmočením do posunkového jazyka žiaci, učitelia či rodičia sa k nim môžu dostať cez webe Učíme na diaľku – záložka Edu TV.
 • Aktuálne je natočených asi 360 videí. Tie následne prechádzajú verifikáciou, doplnením grafických prvkov a dopracovaním pracovných listov. Po tomto procese budú zverejnené. Predpokladaný termín ukončenia je jún 2021.
 • Okrem základnej sady videí pripravuje sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania aj niekoľko stoviek videí v maďarskom a rusínskom jazyku. ŠPÚ pripravuje videá pre prvý stupeň ZŠ.
 • Videá budú použiteľné nielen počas dištančného vzdelávania, ale aj v budúcnosti na opakovanie učiva, počas dlhodobej PN žiaka, pre sťahujúcich sa žiakov alebo aj ako inovatívna pomôcka pri bežnom vyučovacom procese

PODPORNÉ TÍMY A INKLÚZIA

Branislav Gröhling: „Cieľom je, aby každý žiak mal možnosť rozvíjať svoje schopnosti a napredovať bez ohľadu na štartovaciu čiaru.“

 • Podporné tímy: Rezort školstva v roku 2020 spustil projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Investoval 82 miliónov eur do podporných tímov na nasledujúcich 2,5 roka. Ide o:
   • 2 133 pedagogických asistentov,
   • 878 členov inkluzívneho tímu (školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia)
  • Z Fondu obnovy žiada rezort od roku 2021 podporné tímy a pracuje s viacerými ich modelmi. V závislosti od modelu tímu sa ročné náklady hýbu od 10 mil. do 75 mil. eur:
   1. 1 odborný zamestnanec (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd, školský psychológ podľa potrieb školy) paušálne pre každú MŠ, ZŠ a SŠ
   2. 1 odborný zamestnanec paušálne pre všetky MŠ, ktoré majú nad 4 triedy, ZŠ, ktoré majú nad 300 žiakov či SŠ nad 100 žiakov
   3. 2 odborní zamestnanci pre všetky ZŠ
 • Katalóg podporných opatrení: V súčasnosti na školu príde napríklad dieťa s autizmom a škola následne musí konať: žiadať o asistenta alebo hľadať iné riešenie
  • Rezort školstva navrhuje systém, v ktorom pri diagnostikovaní bude žiakovi prislúchať „katalóg podporných opatrení“ = konkrétne individuálne odporúčania a riešenia:
   • napríklad: práca s asistentom, pravidelné stretnutia a korekcie u špeciálneho pedagóga, vzdelávanie učiteľov na škole a pod.
  • Tieto opatrenia by mali byť nárokovateľné
 • Diagnostika: Aktuálne využívané testovacie normy majú niekedy aj 30 rokov. Rezort školstva ich chce modernizovať a využiť zahraničné aj domáce moderné testovacie nástroje. Vytvoria sa štandardy, ktoré budú poradne povinne dodržiavať pri diagnostike (aby neprichádzalo k chybnej diagnostike). Personál poradní prejde preškolením a vzniknú univerzálne a špecializované poradenské centrá.
 • Debarierizácia a desegregácia: Rezort školstva chce v spolupráci s ďalšími rezortmi vytvoriť podporný systém pre deti v riziku či deti so špeciálnymi potrebami od 0 rokov, z Fondu obnovy žiada rezort financie na debarierizáciu MŠ, rezort pracuje na schéme vytvorenia osobitný prístupu vzdelávania detí s iným materinským jazykom ako slovenským

VYSOKÉ ŠKOLSTVO

 • Kľúčové zmeny:
  1. nová metodika financovania,
  2. funkčné miesta docentov a profesorov,
  3. výkonnostné zmluvy,
  4. skrátenie externého štúdia,
  5. zlučovanie VŠ
 • Nová metodika financovania vysokých škôl. Cieľom novej metodiky je viesť vysoké školy k lepším výsledkom, kvalitnému výskumu a vyššej aktivite. Menia sa dve hlavné dotácie:
 • Dotácia na študijné programy: VŠ sa financujú podľa počtu študentov, ktorý sa dnes násobí viacerými koeficientmi (napr. odboru, uplatnenia či kvalifikačnej štruktúry). Medzi nimi je aj koeficient kvalifikačnej štruktúry (odráža to, koľko docentov a profesorov má škola). Nahrádzame ho koeficientom tvorivej činnosti – neodráža tituly, ale skutočnú aktivitu zamestnancov, ich tvorivú činnosť.
   • Aktívny zamestnanec s kvalitnými publikáciami tak prinesie VŠ viac financií ako nečinný zamestnanec s titulmi
 • Dotácia na výskumnú a tvorivú činnosť: 43 % z nej tvoria výsledky akreditácie, ktorá je 6 rokov stará. Percento sa znižuje na 17 %. Zvyšná časť sa nahradí výskumnými a tvorivými výstupmi za uplynulých 6 rokov. Opäť ide o podporu škôl, ktoré robia kvalitný výskum, vedu, vývoj a tvorivú činnosť.
 • Funkčné miesta:
 • Príklad: V aktuálnom systéme profesor z Oxfordu či Harvardu je profesorom v zahraničí, ale nie na Slovensku. V prípade, že by prišiel na Slovensko učiť človek, ktorý bol 20 rokov profesorom na Oxforde, podľa platného systému by tu profesorom nebol. Musel by absolvovať slovenské habilitačné a inauguračné konanie a až potom by mohol byť profesorom na slovenských VŠ.
 • Ministerstvo tento systém zmeniť po vzore zahraničia: Miesto docenta a profesora sa nebude viazať na titul, ale na reálny výkon a výsledky kandidáta. Obsadí ho iba ten človek, ktorý dlhodobo kvalitne publikuje a tvorí. Okrem toho bude musieť miesto pravidelne obhájiť (napr. za 5 rokov), čím sa eliminujú situácie, kedy sa človek stal docentom, no prestal byť aktívny.
 • Získanie zahraničných vyučujúcich: V nadväznosti nový systém funkčných miest docentov a profesorov ministerstvo školstva plánuje vytvoriť projekt na získanie zahraničných profesorov na Slovenské VŠ. Cieľom je do nich priniesť medzinárodný rozmer a skúsenosti, internacionalizovať ich a zatraktívniť ich pre študentov
 • Výkonnostné zmluvy: V zmluve sa vysoká škola zaviaže splniť konkrétne kvalitatívne kritériá do obdobia 2 rokov. Po ich splnení následne dostáva vysoká škola finančné prostriedky. Financie teda budú závisieť od ich splnenia.
 • Skrátenie externého štúdia: Externé a denné štúdium bude mať rovnakú dĺžku, ako je to aj v zahraničí (napríklad aj v Českej republike), teda 3 + 2 roky. Zmyslom je motivovať aj pracujúcich ľudí k doplneniu či rozšíreniu svojho vzdelania. 7ročné externé štúdium zavedené pred 4 rokmi nezvýšilo kvalitu štúdia, iba natiahlo čas pre externých študentov. Vysoká škola následne bude zodpovedať za kvalitu externého štúdia, za splnenie všetkých podmienok a za to, aby ho zabezpečila na požadovanej úrovni. Kvalitu externého štúdia bude sledovať a posudzovať Akreditačná agentúra.
 • Zlučovanie VŠ: Rezort plánuje vyčleniť z Fondu obnovy financie na zlučovanie vysokých škôl a podporu vzniku veľkých a silných vysokých škôl, ktoré pritiahnu odborné kapacity a dokážu konkurovať aj zahraničným vysokým školám
 • Zjednodušenie procesu evidencie a sprehľadnenie kategórií evidencie publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činnosti na základe požiadaviek akademických knižníc a vysokých škôl

VEDA A VÝSKUM

 • Pridružené členstvo v ESA (Európska vesmírna agentúra):
 • Vláda schválila pridružené členstvo v ESA. Ide o vyššiu úroveň členstva, akú malo Slovensko doteraz.
 • Toto členstvo umožňuje slovenským firmám byť pre ESA dodávateľmi či subdodávateľmi a ponúkať im svoje technológie, softvér, produkty či služby, ako aj podieľať sa na výskume.
 • V štátnom rozpočte v nasledujúcich rokoch budú navyše vyčlenené členské poplatky Slovenskej republiky pre medzinárodné vedecké organizácie, čím sa SR vyhne situáciám z minulosti, kedy zaplatenie členského meškalo.
 • Slovenské vedecké tímy tak budú môcť kontinuálne a bez prerušenia spolupracovať na vede a výskume na medzinárodnej úrovni.
 • Reforma ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI): Bude predložená v prvom štvrťroku. Ústavy zmenia hospodársku formu, uľahčí sa ich prepojenie s praxou, spolupráca s podnikmi, vysokými školami a otvoria sa tak ústavy SAV verejnosti
 • Nový zákon o vede: Bude upravovať hodnotenie v grantových agentúrach, zavedie využívanie zahraničných hodnotiteľov, aby sa tak hodnotenie priblížilo štandardom EÚ a hodnotiacemu procesu z Horizon Europe. Bude zahŕňať aj hodnotenie tvorivej činnosti na vysokých školách, verejných či súkromných výskumných inštitúciách.
 • Nové programy na podporu vedy a výskumu v APVV:
 • Prebehne príprava ďalších programov pre APVV
 • Program na podporu európskych projektov, do ktorých sa aktuálne Slovensko zapája málo
 • Program na zapojenie mládeže na úrovni SŠ a ZŠ do vedeckých projektov – podpora prírodovednej gramotnosti, podpora STEM projektov a následne aj podpora štúdia STEM odborov na VŠ
 • Program na obnovu vedecko-výskumnej infraštruktúry
 • Program na podporu špičkových vedeckých výstupov (tie by mali využívať aj Fond obnovy)
 • „Mapa výskumných infraštruktúr“
 • Akčný plán, ktorého cieľom je identifikovať excelentné a inovatívne výskumné zariadenia na Slovensku. Plán stanoví, ako budú jednotlivé zariadenia hodnotené a následne tie najkvalitnejšie a najinovatívnejšie z nich získajú finančnú podporu.
 • Plán tiež stanoví schému podpory týchto výskumných infraštruktúr

DEBYROKRATIZÁCIA

 • Odbúranie nadbytočnej byrokracie v školách:
 • Na školu v prírode bude potrebné iba 1 tlačivo namiesto doterajších 6,
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bude zjednodušená a vypadnú z nej nepotrebné požiadavky
 • Vypúšťajú sa rôzne duplicitné požiadavky na školy a riaditeľov
 • Vytváranie niektorých povinných poradných orgánov bude dobrovoľné (napr. metodické združenie v materskej škole)
 • Zefektívnenie riadiacich procesov, odstránenie nadbytočných dokumentov vyplývajúcich z vyhlášok a racionalizácia výkazov s možnosťou čo najväčšieho prepojenia s centrálnym zberom údajov v RIS

K 1.1.2021 sa počíta s nadobudnutím účinnosti nasledovných právnych predpisov:

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.

 • Cieľom je predovšetkým zjednodušiť administratívne postupy pri vysielaní detí a žiakov do školy v prírode, ako aj znížiť administratívnu záťaž riaditeľa školy a pedagogických zamestnancov v tomto procese.

Navrhuje sa napríklad:

 • vypustiť zabezpečenie písomného súhlasu zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode a bude postačujúce iba zriaďovateľa písomne informovať s uskutočnením pobytu v škole v prírode, ak je vysielajúca škola právnickou osobou,
 • vypustiť uvádzanie pracovnej náplne zamestnancov v pláne organizačného zabezpečenia školy v prírode,
 • nahradiť doklad o zdravotnom poistení žiaka fotokópiou dokladu o zdravotnom poistení žiaka pre účely prípadného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

 • Cieľom je predovšetkým znížiť administratívnu záťaž pedagogických zamestnancov v základných školách redukciou duplicitných požiadaviek na spracovanie niektorých údajov, ako aj zefektívniť niektoré riadiace procesy vedúcich pedagogických zamestnancov.

Navrhuje sa napríklad:

 • ponechať na zvážení riaditeľa zriaďovať metodické združenia a predmetové komisie ako poradné orgány riaditeľa školy,
 • ustanovenie, že poverenie pedagogického zamestnanca plaveckým výcvikom alebo lyžiarskym výcvikom riaditeľ školy uvedie v dokumentácii spojenej s organizovaním plaveckého výcviku alebo lyžiarskeho výcviku,
 • umožniť vykonávanie dozoru nad žiakmi v osobitných prípadoch aj školským špeciálnym pedagógom, odborným zamestnancom a poučeným nepedagogickým zamestnancom, ak škola nedokáže zabezpečiť vykonávanie dozoru iným pedagogickým zamestnancom

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 • Cieľom je vypustiť ustanovenia, ktoré boli upravené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a súvisia so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania s účinnosťou od 1. januára 2021, a zníženie administratívnej záťaže.
 • z dokumentácie materskej školy sa vypúšťajú napríklad správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie (evidujú sa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), evidencia pracovného času zamestnancov podľa osobitného predpisu (evidencia sa vedie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce), evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov (evidujú sa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

 • Cieľom je znížiť administratívnu záťaž pri vypracúvaní správ oproti doterajšej právnej úprave. Redukujú sa niektoré duplicitné požiadavky, ktoré je možné nájsť na iných miestach, čím sa zjednodušuje štruktúra správy. (Vyhlášky ešte nie sú schválené a publikované v Z. z.)

ŠPORT

 • Úprava niektorých ustanovení zákona o športe vzhľadom na nový Svetový antidopingový kódex 2021 Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ešte nie je publikovaný v Z. z.)
 • Rozširuje sa okruh žiadateľov o príspevok z Fondu na podporu športu na projekt a okruh poskytovanej podpory
 • Pripravuje sa podpora športovým klubom v spolupráci s MH SR v sume 10 miliónov eur
 • Fond na podporu športu bude môcť na základe osobitnej výzvy vyplácať finančné prostriedky pre športovcov počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu
 • MŠVVaŠ SR bude môcť  poskytnúť finančnú pomoc športovým klubom, športovcom, trénerom, ako aj iným športovým odborníkom na zmiernenie dopadov spôsobených opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID19

Zmeny prináša zákon č. 323/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky