Navigácia

Ministerstvo školstva predstavilo reformu reedukačných centier

Alarmujúci stav reedukačných centier, na ktorý upozornila aj správa Generálnej prokuratúry SR, si vyžadoval okamžité riešenia. Ministerstvo školstva od januára 2024 urobilo viaceré opatrenia na zlepšenie situácie detí v centrách. Zároveň v správe pre Národnú radu SR predstavilo zámer komplexnej reformy špeciálnych výchovných zariadení. Prinesie lepšiu diagnostiku, vzdelávanie a výchovu detí, zmeny v postavení zamestnancov, aj modernejší právny rámec. Dve reedukačné centrá budú už tento rok vyradené zo siete.

minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker

„Desiatky rokov zanedbávania tohto problému sa skončili. Deti v špeciálnych výchovných zariadeniach potrebujú účinnú pomoc v dôstojnom prostredí, v ktorom sa dodržiavajú ich základné práva. A zamestnanci si zaslúžia slušné podmienky na mimoriadne náročnú prácu,“ zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker. Správa o prijatých opatreniach, ktorú ministerstvo tento týždeň predložilo výboru Národnej rady SR potvrdila dlhodobo zanedbávané investície, nedostatok kvalifikovaného personálu (79 % potrebného stavu) či zastaraný rámec fungovania reedukačných centier.

Prvým, okamžitým krokom rezortu školstva bolo odstránenie hygienických a materiálno-technických nedostatkov v reedukačných centrách. Za štyri mesiace roku 2024 na to ministerstvo poskytlo vyše 1,2 mil. €, čo je takmer dvojnásobok podpory za celý predchádzajúci rok. Kapacitné možnosti reedukačných centier boli znížené o 47 miest. Ministerstvo školstva zároveň rozhodlo o tom, že do konca augusta 2024 budú zo siete vyradené Reedukačné centrum v Trstíne a Reedukačné centrum Chalmová-Bystričany.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje Individuálny reedukačný program, ktorý má zlepšiť monitorovanie a hodnotenie reedukačných postupov. Jeho pilotné testovanie sa spustí v septembri 2024, plné nasadenie je plánované od januára 2025. V priebehu tohto roka prebiehajú aj konzultácie s riaditeľmi špeciálnych výchovných zariadení, školenia pre zamestnancov a vznikne linka pomoci pre deti v zariadeniach.

Popri stabilizácii situácie v reedukačných centrách rezort školstva pripravuje komplexnú reformu špeciálnych výchovných zariadení. Keďže ide o medzirezortnú problematiku, platformou na vypracovanie návrhu zmien bude medzirezortná skupina. Cieľom je predložiť návrh komplexných zmien do septembra 2024.

Súčasný systém zaraďovania detí do reedukačných centier, založený na geografickom kritériu, sa ukazuje ako neefektívny, pretože neberie ohľad na ich individuálne potreby. Navrhovaným riešením je kategorizovať deti podľa ich správania a diagnóz. Zmena pravidiel by zároveň umožnila vzdelávanie aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Liečebno-výchovné sanatóriá by mohli prevziať časť detí s psychiatrickými diagnózami. Pre deti s vážnymi diagnózami by bolo potrebné vytvoriť nové špecializované zariadenia, v spolupráci s rezortom zdravotníctva.

Ministerstvo školstva pripravuje novú verziu školského zákona a súvisiacich právnych predpisov do septembra 2024. Hlavnými cieľmi sú integrovanie špeciálnych vzdelávacích zariadení do spoločnosti, rýchlejšie zaradenie detí so špeciálnymi potrebami do bežného života a lepšie zapojenie rodín do reedukačného procesu. Novela tiež zmení proces prijímania detí na základe diagnostiky.  Skráti jej dobu na 8 týždňov. Úpravy zahrňujú reguláciu minimálneho veku a počtu detí v skupinách špeciálnych vzdelávacích zariadení a zlepšenie informačného systému o voľných miestach v týchto zariadeniach. Ďalšie zmeny sa týkajú materiálno-technického vybavenia, práv a povinností detí a ich zástupcov, ako aj požiadaviek na úpravy zariadení.

Nové pravidlá budú určovať povinné a odporúčané pracovné pozície a počty zamestnancov pre špeciálne vzdelávacie zariadenia. Zamerajú sa na zvýšenie počtu personálu a zabezpečenie zdravotníckeho personálu. Ministerstvo školstva zavedie povinnosť absolvovať kurz prvej pomoci a psychosociálneho tréningu pre pedagogických a odborných zamestnancov. Zamestnávateľ bude motivovať zamestnancov poskytnutím pracovného voľna a rekondičného pobytu po siedmich rokoch práce.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje metodiku individuálneho vzdelávacieho programu, ktorá bude zverejnená na webových stránkach rezortu školstva. Súčasne s reorganizáciou špeciálnych výchovných zariadení sa vytvoria podmienky na výchovu a vzdelávanie detí s poruchami správania. Organizácie ako VÚDPaP a NIVaM sa budú zameriavať na terapeuticko-výchovnú činnosť, s dôrazom na terapiu vzťahov, výchovné prístupy, rehabilitáciu a psychologickú prevenciu. NIVaM zároveň plánuje revíziu vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania, účinnú od roku 2026/2027.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky