Ministerstvo školstva poskytlo školám na rekonštrukcie či havárie viac ako 2 milióny eur

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 24.03.2021

Školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré potrebujú odstrániť havarijnú situáciu, zrekonštruovať priestory alebo zaobstarať chýbajúci hmotný majetok, poslalo ministerstvo školstva finančné prostriedky v celkovej sume 2 050 561 eur.

minister školstva Branislav Gröhling

Špeciálnym základným školám, spojeným školám, reedukačným centrám, liečebno-výchovnému zariadeniu či centru pedagogicko-psychologického poradenstva, ale aj bilingválnemu gymnáziu a odbornému učilišťu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 508 827 eur. Určené sú na rekonštrukciu a modernizáciu budov, vnútorných telovýchovných priestorov, školských ihrísk, striech, podkrovia či na zateplenie obvodového plášťa.

„Som rád, že aj touto cestou sme mohli pomôcť tým školám a žiakom, ktorí to najviac potrebujú, aby sa žiaci mohli vrátiť do lepšie vybavených a bezpečnejších škôl. Nebola to jediná finančná pomoc v poslednom roku. Školám sme tiež vyčlenili spolu 2,75 milióna eur na vybavenie jedální, takmer 800-tisíc eur na nákup kníh do knižníc, ale aj 500-tisíc eur na nákup kníh a učebných pomôcok do materských škôl,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Na odstránenie havarijných situácií boli školám poskytnuté kapitálové výdavky v sume 250 178 eur. Z finančných prostriedkov zabezpečia výmenu expanznej nádoby v plynovej kotolni, odstránia haváriu kotolne a z bezpečnostných dôvodov zrekonštruujú multifunkčnú miestnosť školy. Finančné prostriedky použijú aj na odstránenie havarijnej situácie strešnej krytiny a zateplenie obvodového plášťa telocvične.

Ďalší objem finančných prostriedkov vo výške 141 026 eur pomôže školám odstrániť haváriu chodníkov v školskom areáli, poškodenú ležatú kanalizáciu, ako aj havarijnú situáciu budovy sanáciou.

Špeciálne školy, spojené školy, liečebno-výchovného sanatória, reedukačné centrá či diagnostické centrá požiadali rezort školstva aj o finančnú pomoc na obstaranie hmotného investičného majetku. Na nákupy osobných motorových vozidiel, zariadení školských jedální, traktorovej kosačky či kamerového systému im ministerstvo poskytlo kapitálové výdavky v sume 150 530 eur.

Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a to podľa § 4c na financovanie havarijných situácií a § 7 ods. 9 písm. a) na nákup hmotného investičného majetku a písm. b) na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku