Ministerstvo školstva podporuje výskum a vývoj

     Výzvu na stimuly pre podnikateľský sektor i návrh štátnych programov výskumu a vývoja na najbližšie roky zverejnilo v týchto dňoch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom je nastavenie efektívnej podpory zadefinovaných oblastí výskumu pre verejné i súkromné subjekty v nasledujúcich rokoch.
     Oznámenie na predkladanie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj zverejnilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 25. septembra 2018. Na tento účel vyčlenil rezort školstva finančné prostriedky v celkovej výške 33,848 mil. eur na celé obdobie rokov 2018 – 2021. Podnikateľská sféra mala naposledy možnosť uchádzať sa o tieto stimuly v roku 2015.
     Prvoradým cieľom ministerstva školstva je podpora špičkového a excelentného výskumu a vývoja v rámci podnikateľského sektora, čo prinesie zvýšenie úrovni konkurencieschopnosti slovenských firiem na medzinárodných trhoch. Zámerom je, aby sa na plnení tohto cieľa efektívne spolupodieľal akademický sektor a tiež sa podporila spolupráca medzi firmami v SR i v rámci EÚ.
     Pripravované stimuly pre výskum a vývoj sú v súlade s tézami Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj priemyselného výskumu, vývoja a inovácií a pre nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu v ukotvených, ako aj v perspektívnych oblastiach hospodárstva.
     Poskytované stimuly pre výskum budú smerované na päť tematických oblastí:
1.    Biomedicína a inteligentné technológie pre kvalitu života a zdravia,
2.    Biotechnológie, pôdohospodárstvo a životné prostredie,
3.    Industry 4.0,
4.    Dopravné systémy a dátové hospodárstvo,
5.    Bezpečnosť IKT.
     Podrobné informácie o podmienkach poskytnutia stimulov nájdete na stránke ministerstva školstva www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx.
Štátne programy výskumu a vývoja
     Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028 predložil rezort školstva do predbežného pripomienkového konania a následne do medzirezortného pripomienkového konania. Materiálom sa budú zaoberať aj poradné orgány vlády SR - Hospodárska a sociálna rada SR a Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.
     Ide o schému štátnych programov výskumu a vývoja, ktoré boli naposledy pripravené a vyhlásené v roku 2004, a ktorých riešenie sa skončilo v roku 2010.
     Cieľom prípravy nových štátnych programov výskumu a vývoja je v období rokov 2019 - 2023 s výhľadom do roku 2028 podporiť zo štátneho rozpočtu rozvoj kľúčových oblastí ekonomiky s priamym uplatnením výsledkov a výstupov v praxi formou cielených riešení projektov výskumu a vývoja. Predpokladá sa, že samotné výskumné riešenia v rokoch 2019-2023 budú súvisieť s finančnou podporou zo strany štátu vo výške 532,1 mil. eur, pričom tieto finančné prostriedky vyvolajú spolufinancovanie zo strany riešiteľov vo výške 116,1 mil. eur.
     Programy sú vnímané ako najvyššia forma podpory vedy a techniky koncentrujúca potenciál SR v daných oblastiach so zámerom dosiahnuť zvýšenie ich ekonomickej a spoločenskej prospešnosti. V podobe štátnych programov výskumu a vývoja tak MŠVVaŠ SR definovalo priority štátu a vlády SR.
     Celkovo je navrhnutých päť štátnych programov s nasledovným zameraním:
1. Materiály a výrobky s vyššou pridanou hodnotou na báze efektívneho zhodnotenia domácich surovín a odpadov,
2. Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia,
3. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné prostredie,
4. Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť,
5. Spoločenskovedný, humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti.
      Tieto témy štátnych programov predstavujú príležitosť pre vytváranie a podporu  multisektorových riešiteľských tímov a zároveň vytvárajú podmienky udržateľnosti  univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Zároveň sa tým vytvára priestor pre budovanie a udržateľnosť vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku a tiež pre vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj mladých vedeckých pracovníkov s víziou ich ďalšieho profesijného rastu v prostredí špičkového výskumu a vývoja.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky