Navigácia
Skočiť na obsah

Ministerstvo školstva podporí odborné vzdelávanie a jeho prepojenie s trhom práce. Projekty sú určené pre Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na aktivity, ktoré majú priniesť skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy s názvom „Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions“. Zameraná je na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce na vybraných stredných odborných školách v Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.

ilustračný obrázok

logo štrukturálne fondy

Celková výška finančných prostriedkov pre výzvu z Programu Slovensko je 13 964 898 eur (zdroj EÚ), z toho 8 400 533 eur je určených pre Banskobystrický samosprávny kraj a 5 564 365 eur pre Prešovský samosprávny kraj. Vďaka projektom sa má dosiahnuť synergia rozvoja zručností a kompetencií žiakov stredných odborných škôl vo väzbe na potreby zamestnávateľov. Zabezpečiť majú aj profesijný rast pedagogických a odborných zamestnancov.

Cieľom projektov je pokračovanie v modernizácii stredného odborného školstva, a to kombináciou inovácie školských vzdelávacích programov, obsahov a metód vzdelávania, ako aj podporou regionálnej platformy. Dôležitým rozmerom je priame prepojenie stredných odborných škôl s trhom práce a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov v praxi. Preto sa realizátori projektov budú zameriavať priamo na trh práce a potreby zamestnávateľov. Zároveň zamestnávatelia budú aktívne zapojení do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania a potrebného rozvíjania profesionálnych zručností a kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov. Súčasťou zámeru je aj dôraz na podporu inkluzívneho prostredia zapojených škôl.

Viac informácií o vyhlásenej výzve nájdete na: https://www.minedu.sk/1122023-vyzva-podpora-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-ramci-iniciativy-catching-up-regions/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky