Navigácia

Ministerstvo školstva podporí internacionalizáciu slovenských vysokých škôl sumou 6 miliónov eur

Desať vysokých škôl získalo z Plánu obnovy a odolnosti SR 6 miliónov eur na audity v oblasti internacionalizácie akademického prostredia. Cieľom auditu je preskúmať, ako úspešne a kvalitne školy realizujú iniciatívy v oblasti mobility študentov a zamestnancov, medzinárodnej spolupráce alebo ďalšie aktivity spojené s internacionalizáciou.

ilustračný obrázok

Výzva na audity bola otvorená pre všetky verejné vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie. Zapojilo sa do nej 13 vysokých škôl, pričom 10 z nich bolo vybraných na podporu, každá vo výške 600 000 eur. Celková alokovaná suma na výzvu predstavovala 6 miliónov eur. Na rezervnom zozname sa umiestnili zvyšné 3 vysoké školy, ktorých projekty taktiež splnili podmienky výzvy, avšak neboli zaradené medzi podporené projekty.

„Táto finančná podpora posilní schopnosť škôl zapojiť sa do medzinárodných akademických a výskumných aktivít. Zároveň chceme posilniť postavenie slovenského akademického prostredia na medzinárodnej scéne a prispieť k prilákaniu a udržaniu talentovaných študentov a výskumníkov na Slovensku,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Audit úrovne internacionalizácie sa zameria na podrobnú analýzu kvality a efektívnosti súčasných aktivít vysokých škôl v oblasti internacionalizácie. Cieľom auditu je preskúmať, ako úspešne a kvalitne školy realizujú svoje iniciatívy, či už ide o mobilitu študentov a zamestnancov, medzinárodnú spoluprácu alebo ďalšie aktivity spojené s internacionalizáciou. Audit bude tiež hodnotiť, či školy majú vypracované primerané a efektívne stratégie a plány pre internacionalizáciu.

Následne budú vypracované odporúčania na implementáciu systémových zmien panelom expertov a akčné plány vysokými školami založené na týchto odporúčaniach. Z výzvy bude podporená aj samotná implementácia odporúčaní vyplývajúcich z uskutočnených auditov.

„Internacionalizáciu považujem za dôležitý nástroj v oblasti rozvoja vysokých škôl. Aj vďaka takýmto iniciatívam môžeme posilniť a spropagovať naše vysoké školy v európskom, ale aj celosvetovom rozmere, čo môže priniesť nielen záujem o štúdium na našich vysokých školách, ale aj začiatok rôznych spoluprác s inštitúciami vo svete. Verím, že vysokým školám, ktoré uspeli vo výzve prinesie finančná podpora možnosť zefektívniť svoju činnosť a podporiť inovatívne aktivity na ich akademickej pôde, z ktorej bude „benefitovať“ nielen vysoká škola, ale aj jej študenti, výskumníci, či pedagógovia, a v konečnom dôsledku celá spoločnosť,“ uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo Róbert Zsembera. „Do auditov internacionalizácie sme zároveň zapojili 10 domácich, ale aj zahraničných expertov na oblasť internacionalizácie, ktorí budú vysoké školy sprevádzať v celom procese. Týmto odborníkom patrí taktiež naše poďakovanie,“ dodáva.

Rezort školstva aktuálne pripravuje obsah zmlúv pre prijímateľov tak, aby bolo čerpanie projektov čo najefektívnejšie a najjednoduchšie s ohľadom na dodržané princípy Plánu obnovy a odolnosti SR. Následne pristúpi rezort k zazmluvneniu prijímateľov. Projekty budú v zmysle výzvy implementované do jesene 2025.

Tento úspech je dôkazom záväzku rezortu školstva podporovať internacionalizáciu a vytvárať prostredie, ktorého súčasťou bude nielen rozvoj vysokých škôl, ale aj podporená významná medzinárodná spolupráca v akademickom prostredí, či cirkulácia a lákanie talentov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bude aj naďalej podporovať takéto iniciatívy, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality a efektívnosti našich vysokých škôl.

Zoznam úspešných vysokých škôl:

Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Katolícka univerzita v Ružomberku

Prešovská univerzita v Prešove

Trnavská univerzita

Výsledky výzvy a zoznam podporených vysokých škôl je dostupný tu:  https://www.minedu.sk/38135-sk/vyzva-na-podporu-projektov-auditu-urovne-internacionalizacie-a-implementacie-projektov-internacionalizacie-vysokych-skol-a-verejnych-vyskumnych-institucii-vyhodnotenie/

Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. - Ministerstvo zároveň dbá na  ochranu finančných záujmov EÚ a bojuje proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a dvojitého financovania a bude vykonávať kontroly so zameraním na tieto najzávažnejšie nezrovnalosti.

logo mini, POO, EU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky