Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

  • Dátum: 04.04.2019
      Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) dnes s reprezentantmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podpísala zmluvu na projekt Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass).
    
Cieľom poskytnutia príspevku z OPVaI v rámci tejto výzvy je financovať vysoko kvalitné projekty na zriadenie teamingových centier. Uchádzať sa oň mohli len subjekty, ktorých výskumná stratégia bola v minulosti predmetom schvaľovania v rámci programu Európskej komisie Horizont 2020.
     Projekt trenčianskej univerzity bol ako jediný projekt zo Slovenska podporený finančnou pomocou z programu Horizont 2020 vo výške 15 mil. eur. Z OP VaI mu bude poskytnutý príspevok vo výške takmer 10 mil. eur.
     Úloha teamingových centier spočíva v podpore vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Ich snaha smeruje k prepájaniu kvalitných európskych univerzít a výskumných organizácií.

Informácie o projekte
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) je jediným slovenským úspešným projektom schváleným priamo Európskou komisiou v rámci výzvy H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2, ktorej cieľom je podpora špičkového výskumu a vývoja prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu, a to prepojením excelentných európskych univerzít a výskumných organizácií a žiadateľov z  členských krajín EÚ.
     Predložený projekt je komplementárnym projektom na zabezpečenie financovania dobudovania infraštruktúry a personálnych kapacít projektu H2020 „Centre for functional and surface functionalized glasses“ (FunGlass), ktorého aktivity začali 1. 3. 2017, ako aj na zabezpečenie aktivít nezávislého výskumu a vývoja v rámci Centra.
     Existencia projektu financovaného z programu Horizont 2020 zabezpečuje intenzívnu medzinárodnú spoluprácu s partnermi projektu, ktorá je z nej financovaná. Spolupracujúce zahraničné výskumné inštitúcie:
   • Otto-Schott-Institut of Materials Research, Friedrich-Schiller Universität Jena, Nemecko (FSU),
   • Institute of Biomaterials, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Nemecko (FAU),
   • Department of Industrial Engineering, University of Padova, Taliansko (UNIPD),
   • Instituto Ceramica y Vidrio, Spanish National Research Centre, Madrid, Španielsko (CSIC).

     V zmysle vyššie uvedeného bude tak fungovanie a prevádzka výskumného centra zabezpečená prostredníctvom dvoch komplementárnych projektov (z ktorých každý je  súčasne aj samostatne realizovateľný), pričom každý z týchto projektov zabezpečuje iné aktivity a funkcie Centra:
- Podporený projekt z OP VaI:
o   Obstaranie výskumnej infraštruktúry nevyhnutnej pre zabezpečenie aktivít nezávislého výskumu a vývoja v centre,
o   Rekonštrukcia a stavebné úpravy nevyhnutné na splnenie cieľov projektu, zahŕňajúca úpravy laboratórnych priestorov nevyhnutné pre inštaláciu obstaranej výskumnej infraštruktúry a zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok pre pracovníkov centra,
o   Priame financovanie aktivít nezávislého výskumu a vývoja v súlade so stratégiou RIS3 Slovenskej republiky,
o   Personálne posilnenie pracoviska o kvalifikovaný odborný personál.
 
- Komplementárny projekt podporený z programu Horizont 2020 priamo zdrojmi Európskej komisie:
o   vedecký manažment centra,
o   medzinárodná spolupráca s partnermi projektu,
o   financovanie ľudských zdrojov, vrátane ich tréningových aktivít na partnerských zahraničných výskumných inštitúciách.
 
     Výsledkom realizácie oboch projektov – projektu podporeného z programu H2020 a projektu podporeného z OP VaI - bude medzinárodné teamingové výskumné centrum s modernou výskumnou infraštruktúrou a na Slovenské pomery mimoriadne kvalitnou personálnou základňou (projekt H2020 je zameraný na financovanie 44 nových pracovných miest pre vysokokvalifikovaných výskumných a administratívnych pracovníkov). Tento spôsob komplementárneho financovania zabezpečí motivačné podmienky nielen pre výskumníkov zo Slovenskej republiky, ale aj pre príliv odborníkov z iných krajín s cieľom vybudovať multidisciplinárne, tvorivé, vysoko konkurenčné a motivujúce prostredie.
Druhým výstupom projektu budú výsledky nezávislého výskumu a vývoja s vysokým potenciálom aplikovateľnosti v oblastiach Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, resp. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku