Navigácia

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu k novým priestorom

Rezort školstva sa bude sťahovať z existujúcich päť lokalít do nových vyhovujúcejších priestorov. Súčasné budovy dlhodobo nespĺňajú priestorové ani kapacitné potreby ministerstva. Nový prenájom zároveň poskytuje parkovanie pre väčší počet zamestnancov, ako doteraz. Nájomná zmluva je účinná od dnešného dňa a platí do roku 2039.

O výsledku výberu nových priestorov informovalo ministerstvo školstva 30. apríla 2024. Minister školstva Tomáš Drucker poveril odbor kontroly, aby celý proces sťahovania preveril a následne boli pripravené zmluvné podmienky. Táto predmetná kontrola prebiehala v mesiacoch máj a jún, kedy rezort školstva podrobil celý proces výberu nových nájomných priestorov vnútornou kontrolou.

Nájomná zmluva s ministerstvom školstva predstavuje najvýhodnejšie ekonomické podmienky, ktoré štát v podobných podmienkach a v takomto rozsahu za ostatné roky uzatvoril.

Nájomná zmluva priestorov Spectrum Tower v Petržalke je podpísaná na 15 rokov. Finálna priemerná cena na uvedený počet rokov predstavuje 12,81 eur na m2. Ministerstvo školstva má zároveň možnosť túto budovu odkúpiť.

Ministerstvo sa začalo zaoberať potrebou sťahovania už začiatkom roku 2022. V súčasnosti sú zamestnanci rezortu umiestnení v piatich administratívnych budovách v rôznych častiach Bratislavy. Pracoviská ministerstva sú na Kramároch, Patrónke, v Dúbravke a Petržalke. Tieto priestory sú neefektívne, keďže kancelárie tvoria necelú polovicu celkovej plochy a z dôvodu nevhodnej dispozícii nie je možné v nich umiestniť všetkých zamestnancov. K aprílu 2024 pracuje na ministerstve 730 ľudí. V prepočte na jedného zamestnanca rezortu školstva pripadá výrazne menšia kancelárska plocha (8,1 m2), ako je priemer štátnych orgánov sídliacich v nájmoch v Bratislave (14,1 m2). Nová budova poskytne dostatok priestoru pre všetkých zamestnancov ministerstva, ktorí pracujú v piatich rôznych budovách.

Ministerstvo už začiatkom roku 2022 vyhlásilo verejné obstarávanie „Workplace stratégia pre nové nájomné priestory pre MŠVVaŠ SR“. Výsledkom bolo vypracovanie Stratégie pracovného prostredia, ktorá odporúčala zjednotiť pracovné priestory do jedného uceleného priestoru, pre všetky oddelenia a útvary ministerstva.

Ministerstvo v tom čase súbežne vyhlásilo aj verejné obstarávanie „Analýza dostupných a reprezentatívnych priestorov pre MŠVVaŠ SR“. Výsledkom bol prehľad voľne dostupných a kapacitne vyhovujúcich priestorov pre budúce sídlo ministerstva. Tento prehlaď budov slúžil ako podklad pre oslovenie potenciálnych prenajímateľov. Na základe týchto výstupov, ministerstvo v auguste 2023 uskutočnilo aktualizovaný prieskum trhu, ktorý obsahoval konkrétne parametre a požiadavky na prenájom, ktorý bol zverejnený na web stránke ministerstva s cieľom zapojiť čo najväčší počet uchádzačov. Zároveň bol do procesu tohto prieskumu zapojený Útvar hodnoty za peniaze, s ktorým ministerstvo priebežne postup konzultovalo. Výsledkom prieskumu trhu bola ponuka na osem kancelárskych priestorov, ktoré ministerstvo posudzovalo.

V rámci výberu nových priestorov ministerstvo vypracovalo a zverejnilo „Analýzu alternatív k zjednoteniu priestorov Ministerstva, školstva, vývoja a mládeže SR“. Útvar hodnoty za peniaze následne analýzu posúdil a zverejnil jej hodnotenie. Výsledkom hodnotenia bolo odporúčanie začať rokovania s prenajímateľmi minimálne dvoch najlacnejších ponúkaných nájmov s cieľom zníženia končenej ceny.

Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu boli ÚHP posúdené za najvhodnejšie lokality Westend Gate (Patrónka) a Spectrum Tower (Petržalka). Ministerstvo následne v marci 2024 realizovalo informatívny anonymný prieskum medzi svojimi zamestnancami, v ktorom mohli všetci zamestnanci vyjadriť svoju preferenciu lokality. Z výsledkov hlasovania cca 85% všetkých zamestnancov vyplynulo, že väčšina zamestnancov uprednostňuje lokalitu Spectrum Tower v Petržalke. Na základe odporúčaní Útvaru hodnoty za peniaze ministerstvo oslovilo dodatočne obidvoch potenciálnych prenajímateľov za účelom možnosti zníženia konečnej ceny. Dosiahlo tým zlepšenie ponuky od oboch dopytovaných subjektov, pričom ponuka Spectrum Tower po dodatočnom rokovaní boka vyhodnotená ako ekonomicky výhodnejšia. O tejto skutočnosti ministerstvo informovalo dňa 30. apríla 2024 aj tlačou správou.

K sťahovaniu by malo dôjsť postupne v najbližších mesiacoch.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky