Navigácia

Ministerstvo školstva novelizovalo Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov. Reaguje na rastúce hrozby v spoločnosti

Dodržiavanie zásad etického správania pedagógov a odborných zamestnancov na sociálnych sieťach či na iných miestach mimo školy a zabránenie prípadnému manipulovaniu žiakov zo strany učiteľa alebo učiteľky v mene vlastného presvedčenia, ako aj podpora žiakov pri analyzovaní spoločenskej situácie na základe faktov a vytváraní vlastného názoru – to je zámerom novelizácie Etického kódexu pedagogických a odborných zamestnancov.

Aktualizáciou kódexu rezort školstva reagoval na meniacu sa spoločenskú realitu a na rastúce tzv. hybridné hrozby, ktoré spočívajú, okrem iného, v šírení neoverených a klamlivých informácií či vytváraní rôznych konšpiračných teórií. V záujme ochrany žiakov tak ministerstvo reflektuje na upozornenia bezpečnostných zložiek štátu na množiace sa prípady a ministerstvo takisto disponuje konkrétnymi príkladmi, keď pedagóg podľahol dezinformáciám a konšpiráciám.

Etický kódex má slúžiť na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov zakotvených v Ústave SR a právnom poriadku SR. Jeho aktuálne doplnenie vypracovala pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a priamo riadenej organizácie NIVaM, Štátnej školskej inšpekcie, samospráv a mimovládnych neziskových organizácií. Vychádzali pri tom zo skúseností a dobrej praxe v Nemecku (Beutelsbašský konsenzus). Cieľom novelizácie je zabezpečiť, aby učiteľ nezneužíval svoje postavenie na indoktrináciu žiakov a nepodsúval žiakom neoverené informácie, prípadne nespochybňoval výsledky vedeckého bádania. Zámerom je taktiež zabezpečenie, aby pedagogickí a odborní zamestnanci dodržiavali zásady etického správania aj mimo školy, a to na miestach, kde môžu prísť do kontaktu so svojimi žiakmi, vrátane sociálnych sietí. Novelizovaný Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov je zverejnený na webovej stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/.

Dodržiavanie Etického kódexu je pre zamestnancov škôl záväzné a je súčasťou pracovno-právneho vzťahu medzi zamestnancami a školou.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky