Ministerstvo školstva bilancuje čerpanie eurofondov v ukončenom programovom období 2004 -2006

     V rezorte školstva stúplo čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v programovom období 2004 - 2006 na takmer 97 %. Tento údaj z 11. novembra 2009 sa vzťahuje na všetky regióny Slovenska, okrem Bratislavského kraja. Práve Bratislavský kraj zaznamenal v danom programovom období ešte vyšší nárast čerpania - až 118 %. Najvyšší počet žiadostí o platbu bol pritom schválený v roku 2008. Celkovo išlo o 3 134 žiadostí vo výške 20, 425 mil. eur pre mimobratislavské regióny a 7, 171 mil. eur pre Bratislavský kraj.
     Čerpanie sa uskutočnilo v rámci dvoch programov, a to Sektorového operačného programu Ľudské zdroje (určený pre všetky kraje Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja) a Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava, Cieľ 3 (pre Bratislavský kraj).
     Finančné prostriedky sa čerpali prostredníctvom národných projektov a dopytovo-orientovaných projektov. Národné projekty predkladali najmä priamoriadené organizácie MŠ SR. Boli to systémové projekty reflektujúce problémy, ktoré bolo potrebné riešiť komplexne z národnej úrovne. Dopytovo-orientované projekty implementovali subjekty z regiónov (predovšetkým základné, stredné a vysoké školy, ako aj vzdelávacie inštitúcie či Slovenská akadémia vied). Tieto riešili konkrétne problémy cieľových skupín v regiónoch.
     V rámci programu Ľudské zdroje implementovalo MŠ SR celkovo 567 projektov, z toho  12 národných projektov a 555 dopytovo-orientovaných. Pre Bratislavský kraj to bolo 213 projektov, z nich 9 národných a 204 dopytovo-orientovaných.
     Programové obdobie 2004 - 2006 bolo prvým obdobím, v rámci ktorého mala Slovenská republika možnosť čerpať pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ. Projekty sa sústredili na tvorbu a inováciu nových učebných osnov na ZŠ a SŠ, modernizáciu vyučovacích metód či ďalšie vzdelávanie učiteľov a lektorov. Zamerané boli aj na inováciu vzdelávacích programov na vysokých školách, implementáciu programov kariérového poradenstva, ako aj vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja.
     Cieľovými skupinami boli predovšetkým žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl, pedagogickí zamestnanci, vysokoškolskí učitelia, lektori ďalšieho vzdelávania, doktorandi či výskumno-vývojoví zamestnanci.
     Počas uvedeného programového obdobia prijalo MŠ SR účinné opatrenia na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Posilnilo predovšetkým administratívne kapacity a zintenzívnilo informovanosť konečných prijímateľov pomoci v oblasti finančného riadenia projektov ESF. Rovnako presadilo zmenu výšky zálohovej platby z 20 na 40 percent z prislúchajúcej časti rozpočtu projektu a zjednodušilo finančné riadenie, a to zavedením sumarizačných hárkov pre vybrané typy výdavkov (personálne výdavky, cestovné náhrady, podpora frekventantov). Dôvodom nižšieho čerpania v rezorte školstva bola predovšetkým skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými ministerstvami má absolútne najvyšší počet malých projektov. Hlavným cieľom bolo totiž pomôcť školám v regiónoch, a nie podporovať celoplošné, pravidelne sa opakujúce programy.

Bratislava 24. november 2009


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky