Navigácia

Ministerstvo školstva aj tento rok podporí poradenské centrá

     Aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva, ako aj materiálno-technického vybavenia poradenských centier sú predmetom výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017.
     Kým v minulom roku poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na tento účel celkovo 32 236 eur a podporilo 16 projektov (napr. precizovanie diagnostiky v CŠPP Námestovo či zvyšovanie úrovne ranej intervencie pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu, Spojená škola internátna, Hrdličkova v Bratislave), tento rok vyčlenilo na skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva sumu vo výške 37 500 eur. Maximálna výška príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt je 5 000 eur.
     O finančné prostriedky sa môžu formou žiadosti uchádzať zriaďovatelia školských poradenských zariadení. Tú je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára, pričom konečný termín na jej odoslanie, ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je 12. jún 2017. Bližšie informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.

Ilustračné foto
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky