Navigácia

Ministerstvo rozhodlo: Školu v Rokycanoch by mali zavrieť

         Na návrh hlavnej školskej inšpektorky, Viery Kalmárovej, vydalo MŠVVaŠ SR rozhodnutie o vyradení zo siete škôl a školských zariadení:
 
- Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Oco, mama a ja, Uzovské Pekľany 67 s účinnosťou od 1. marca 2016. Z ministerstva bolo expedované dňa 26. 01. 2016.
 
- Súkromnej špeciálnej základnej školy, Rokycany 40 a jej elokovaných pracovísk s účinnosťou od 1. septembra 2016.  Z ministerstva bolo expedované dňa 03. 02. 2016.
 
     Inšpektori zistili v spomínaných zariadeniach hneď viacero vážnych pochybení. „Škola nedodržiavala právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania, nevytvorila žiakom materiálno-technické a priestorové podmienky a školský poriadok im dokonca priamo umožňoval záškoláctvo,“ povedala Kalmárová.
     Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie „Oco, mama a ja“ vykonávalo pochybné testovanie detí. „Takýmto žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“ skonštatoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vo svojej správe.
      Žiaci Súkromnej špeciálnej základnej školy Rokycany si budú môcť podľa vyjadrenia Odboru školstva Okresného úradu v Prešove plniť povinnú školskú dochádzku nasledovne:
- žiaci z obce Rokycany – obec má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Bajerov;
- žiaci z obce Šarišské Michaľany (elokované pracovisko) – obec Šarišské Michaľany je zriaďovateľom základnej školy;
- žiaci z obce Žehňa (elokované pracovisko) – obec je zriaďovateľom základnej školy pre ročníky 1. - 4., pre žiakov v ročníkoch 5. - 9. má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Tuhriná.    
     Obe zariadenia majú možnosť sa do 15 dní voči rozhodnutiu odvolať.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky