Ministerstvo rozdelilo školám 13 mil. eur na lyžiarske kurzy

10.04.2019
     Aj v roku 2019 budú môcť  žiaci základných a stredných škôl využiť 150 eurový príspevok štátu na lyžiarsky kurz (LK). Finančné prostriedky v celkovom objeme 13 mil. eur už boli poukázané zriaďovateľom škôl, a to na základe počtu žiakov, ktoré nahlásili školy v Eduzbere v septembri minulého roka.
   
  Pridelené boli pre cca 87-tisíc žiakov základných a stredných škôl, predpokladáme však, že na lyžiarskych kurzoch sa ich zúčastní o približne 20 tis. menej. Vyplýva to z vývoja počtu prihlásených a skutočne zúčastnených žiakov v predchádzajúcich rokoch. V takomto prípade je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa na aktivitách nezúčastnili.
     Poskytnuté prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowbordingových výcvikov a kurzov (vrátane kombinovaných).
     Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole  v plnej výške. V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je  možné deliť medzi viacerých žiakov.
     Školy organizovali lyžiarske kurzy a školy v prírode aj pred rokom 2016, kedy ich v plnej miere financovali rodičia. Od roku 2016 prispieva na uvedené aktivity štát zo štátneho rozpočtu. V januári 2016 ministerstvo rozdelilo cca 14,3 mil. eur pre vyše 95-tisíc žiakov základných a stredných škôl, v januári 2017 školy dostali  na lyžiarske kurzy cca 14 mil. eur. Finančné prostriedky na lyžiarske kurzy vo výške 12,9 mil. eur. boli pridelené pre cca 87-tisíc žiakov aj v roku 2018.
     Organizácia lyžiarskeho výcviku pri dodržaní všetkých platných predpisov je v kompetencii školy. Ministerstvo neobmedzuje a nestanovuje výber, nakoľko školy postupujú v tomto prípade v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ak má škola lyžiarske strediská bližšie, a teda aj cenovo výhodnejšie za hranicami Slovenska (napr. Rakúsko či Poľsko), môže sa rozhodnúť pre túto alternatívu, pričom výška príspevku zostáva stále zachovaná na úrovni 150 €/žiaka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku