Ministerstvo podporuje spoluprácu SAV s vysokými školami

16.05.2016
     Aktuálne problémy v oblasti vedy boli súčasťou pracovného stretnutia ministra Petra Plavčana s najvyššími predstaviteľmi SAV a výskumných vysokých škôl.
     Strany sa zhodli na dôležitosti zachovania udržateľnosti infraštruktúrnych projektov. Venovali sa aj otázkam financovania SAV a vysokých škôl v oblasti vedy. Minister Plavčan opätovne vyjadril podporu projektu Európskej komisie s pracovným názvom SASPRO-2 pre program Marie Sklodowska Curie COFUND v rámci Horizont 2020.
     Projekt na podporu mobility mladých vedcov v Európe sa zameriava na získanie talentovaných slovenských výskumníkov, ktorí absolvovali v zahraničí dlhodobý výskumný pobyt, ale aj na prilákanie špičkových zahraničných vedcov.
     Zámer nadväzuje na analogický projekt SASPRO, ktorý v roku 2013 získala SAV a v súčasnosti ho úspešne implementuje. Špičkoví výskumníci obohatia výskumné kolektívy, prispejú k získaniu excelentných výsledkov, a tým aj k zhodnoteniu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EU, ktoré umožnili moderné vybavenie laboratórií. Projekt zároveň umožní aspoň čiastočne zvrátiť fenomén odlivu mozgov zo Slovenska tým, že ponúkne slovenským vedcom pôsobiacim v zahraničí adekvátne podmienky pre ich prácu a motivuje ich pre návrat na Slovensko.
     Témou rokovaní bola aj spolupráca v oblasti implementácie tzv. princípu ex ante kondicionality, teda prvotného splnenia podmienok Európskej komisie pre následnú implementáciu finančných prostriedkov EÚ. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku