Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).
     NPRVV je založený na dvoch druhoch východísk:
Kvalitatívne východiská (hodnotová orientácia) predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému:
Podpora integrácie a inklúzie – inkluzívny fínsky model
Horizontálna integrácia (v rámci stupňa vzdelávania)
Vertikálna integrácia (priepustnosť medzi stupňami vzdelávania)
Zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy

Kvantitatívne východiská (predpoklady, scenáre) predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému:
Budúci demografický vývoj Slovenska
Prognóza vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín
Prognóza priestorového rozdelenia obyvateľstva podľa okresov
Odhad finančných nákladov a dopadov reformy
3 druhy opatrení z hľadiska možnosti odhadnúť reformy
Scenáre a predpoklady odhadov ako referenčné rámce pre akčné plány

Ciele NPRVV
     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je rozdelený na 3 oblasti cieľov – strategické, čiastkové a prierezové.

Strategické ciele NPRVV
· Kvalita (napríklad zvýšenie kvality prostredníctvom nového systému riadenia, financovania a hodnotenia)
· Dostupnosť (napríklad rozšírenie dostupnosti kvalitného systému výchovy a vzdelávania pre všetkých prostredníctvom podpory integrácie a inklúzie)
· Modernizácia (napríklad modernizácia vzdelávacieho obsahu a jeho zladenie s medzinárodnými štandardami - napr. Európsky kvalifikačný rámec modernizácia metód testovania, diagnostiky a pod. a tiež prepojenie s potrebami spoločnosti a hospodárskej praxe - trh práce)
 
Čiastkové ciele NPRVV
     Efektívne fungujúce regionálne školstvo, ktoré:
· poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
· zabezpečuje učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce,
· je dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti,
· reaguje na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe,
· poskytuje deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu.

     Efektívne fungujúce vysoké školstvo, ktoré:
· poskytuje vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom,
· je dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie
· je stálou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru,
· je významnou súčasťou výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoj,
· významne prispieva k rozvoju národného hospodárstva, spoločnosti a regiónov Slovenska.
 
Prierezové témy NPRVV - tzv. cestné mapy
· Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
· Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce
· Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania
 
     Komplexný program NPRVV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky