Ministerka školstva Martina Lubyová zrušila výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

     Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK (DSV), ku ktorej sa vo svojom liste vyjadrovali rektori slovenských výskumných univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied, bola 18. septembra 2017 zrušená. Rozhodla o tom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     V rámci tejto výzvy nebolo vydané žiadne rozhodnutie o schválení NFP a nebola tak podpísaná ani jedna zmluva o poskytnutí NFP. Rozhodnutie o zrušení výzvy bolo vykonané v súlade so zákonom o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj so Systémom riadenia EŠIF. Dôvodom zrušenia je podstatná zmena podmienok výzvy, a to úprava rozsahu oprávnených žiadateľov v nadväznosti na potrebu zabezpečenia zdrojov financovania pre verejné výskumné inštitúcie v rámci dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja.
     „Nové znenie výzvy bude reflektovať celospoločenskú požiadavku na prísnejšie kritériá na kvalitu predkladaných projektov a potrebu väčšej otvorenosti a transparentnosti používaných postupov, od procesu prípravy a vyhlásenia výzvy až po hodnotenie a výber najlepších projektov. Výzva bude v čo najkratšom čase opätovne vyhlásená,“ uviedla Martina Lubyová.
     Pri nastavovaní nových pravidiel sa bude vychádzať z princípov zakotvených v dohode medzi predstaviteľmi výskumných univerzít, Slovenskej akadémie vied a zamestnávateľov v rámci partnerskej iniciatívy „Otvorená veda“. Rovnako vzhľadom na varovný list týkajúci sa aj výzvy DSV bude prebiehať o novej výzve intenzívna odborná komunikácia s predstaviteľmi Európskej komisie. Za účelom zabezpečenia väčšej transparentnosti procesov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie prijíma Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR efektívne opatrenia, ktoré budú zaznamenané v akčnom pláne a ich dodržiavanie bude priebežne monitorované.
     Súčasťou nových pravidiel sa stanú napríklad verejné panelové diskusie za účasti odborných hodnotiteľov, vytvorí sa nová databáza týchto hodnotiteľov s prísnejšími a detailnejšími kritériami na ich kvalifikáciu s novým spôsobom zaraďovania expertov do databázy hodnotiteľov. O jednotlivých krokoch a plánovaných opatreniach bude verejnosť v dostatočnom predstihu informovaná prostredníctvom webovej stránky ministerstva, ako aj jeho zodpovedných priamo riadených organizácií.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky