Minister školstva predstavil návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan predstavil na tlačovej konferencii dva návrhy zákonov, ktoré sa týkajú vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania. Ide o novelu zákona o vysokých školách a návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré boli predložené do medzirezortného pripomienkového konania. Z pohľadu úloh ministerstva školstva ide o dokončenie realizácie zámerov z minulého roka a napĺňanie Programového vyhlásenia vlády SR. Zákon obsahuje aj viaceré ciele a zámery z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Učiace sa Slovensko), ktorý je momentálne predmetom verejnej diskusie.
     „Pripravené návrhy výrazne menia systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania tak, ako ho poznáme dnes. Naším cieľom je zavedenie väčšej flexibility pre vysoké školy reagovať na aktuálne potreby spoločnosti, ale zároveň posilniť ich zodpovednosť za kvalitu uskutočňovaného vzdelávania,“vysvetlil minister školstva Peter Plavčan. Ako ďalej uviedol, ambíciou je prejsť k inštitucionálnej akreditácii namiesto akreditácie študijných programov a presadzovať pri vysokoškolskom vzdelávaní princípy Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).
     To znamená napríklad: presunutie dôrazu na výsledky vzdelávania, lepšie prepojenie vysokoškolského prostredia s potrebami trhu práce zapojením zainteresovaných osôb do tvorby a úpravy študijných programov, presadzovanie princípov vzdelávania orientovaného na študenta, väčšia otvorenosť vysokoškolského prostredia  a iné.
     Podľa plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2017 má byť návrh prerokovaný vládou SR v priebehu mája. Prvé čítanie v Národnej rade Slovenskej republiky by tak mohlo byť na júnovej schôdzi, druhé a tretie na septembrovej. Účinnosť zákona je navrhnutá od 01. januára 2018.
 
Niektoré návrhy legislatívnych zmien:
·         Zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvoako verejnoprávnej inštitúcie, ktorá bude nezávisle posudzovať funkčnosť vnútorných systémov vysokých škôl pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a napomáhať im s ich zlepšovaním.
·         Samostatné vytváranie nových študijných programov- vysoké školy, ktoré budú mať funkčný vnútorný systém zabezpečovania kvality, budú môcť samostatne vytvárať nové študijné programy, prípadne upravovať existujúce vo vymedzených študijných odboroch a stupňoch, teda nebudú musieť požiadať o akreditáciu každého jedného študijného programu.
·         Otváranie vysokoškolského prostredia pre odborníkov, ktorí pôsobia v zahraničí alebo mimo vysokoškolského prostredia - na obsadenie funkcie profesora alebo docenta sa nebude vyžadovať, aby uchádzač mal titul docent alebo profesor. Vedecká rada vysokej školy vopred určí kritériá na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor alebo docent a ten, kto ich splní, bude môcť toto miesto obsadiť. V prípade, že nebude mať titul docent alebo profesor, má šesť rokov na absolvovanie habilitačného konania.
·         Rušenie začleňovania sa vysokých škôl– vysoké školy už nebudú na základe hodnotenia agentúrou začleňované medzi univerzitné vysoké školy a odborné vysoké školy. Vysoká škola, ktorá prejde hodnotením jej tvorivej činnosti a splní dané kritériá, bude môcť získať dočasnú značku „výskumná univerzita“.
·         Zavedenie nového typu bakalárskeho študijného programu– interdisciplinárne štúdiá, čo umožní poskytovať štúdium vo forme liberálnych štúdií, ale aj prijímanie na vysokoškolské štúdium na danej fakulte s tým, že študent si počas štúdia vyberie konkrétny odbor, v ktorom získa vysokoškolské vzdelanie. Vytvoria sa tak nové možnosti pre študentov získať hlbšie poznanie z viacerých študijných odborov a tento interdisciplinárny prístup aplikovať pri riešení problémov v praxi.
·         Zrušenie povinnosti študentov verejných a štátnych vysokých škôl v dennej forme štúdia platiť za prekročenie štandardnej dĺžky študijného programu, ak ide o jeden rok.
·         Zmena systému hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl tak, aby toto hodnotenie bolo orientované na medzinárodné porovnanie a primárne zabezpečované nezávislými zahraničnými posudzovateľmi.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky