Minister školstva o podpore vzdelávania, ako aj výskumu a vývoja z prostriedkov eurofondov

04.06.2009

Zhodnotenie doterajšej podpory vzdelávania a výskumu a vývoja na Slovensku zo štrukturálnych fondov EÚ bolo hlavnou témou dnešnej výročnej konferencie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na podujatí vystúpil aj podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, ktorý hovoril o podpore vzdelávania, výskumu a vývoja z pohľadu MŠ SR. Tá sa uskutočňuje v rámci dvoch operačných programov – OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj.

Ako uviedol Ján Mikolaj, výzvy OP Vzdelávanie sú zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, inováciu obsahu a metód vyučovania, ale aj ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Za veľmi dôležité označil výzvy orientované na vzdelávanie osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít. Rovnako významné sú tiež výzvy na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania, ako aj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.

OP Výskum a vývoj sa v rámci svojich výziev zameriava na modernizáciu a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a podporu excelentnosti výskumu. Práve vybudovanie 45 monotematických centier excelentnosti považuje Ján Mikolaj za efektívny nástroj na jeho podporu. Vo svojom príspevku taktiež ocenil, že po prvýkrát sa o nenávratný finančný príspevok môže uchádzať aj súkromný sektor, a to na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (štátna pomoc) schválenej ministerstvom školstva.

Jednou z tém konferencie bolo aj čerpanie a implementácia štrukturálnych fondov agentúry a MŠ SR za rok 2008. V sledovanom období agentúra vyhlásila celkovo osem výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Vzdelávanie s celkovou finančnou alokáciou 49 956 847 eur. V rámci OP Výskum a vývoj bolo vyhlásených celkovo šesť dopytovo orientovaných výziev, ich finančná alokácia predstavuje až 241 850 892 eur.

Na podujatí organizátori predstavili aj časový harmonogram dopytovo orientovaných výziev oboch OP na rok 2009. V roku 2009 bude v rámci OP Vzdelávanie vyhlásených 8 ďalších výziev s celkovou finančnou alokáciou 113 miliónov eur, z toho už štyri výzvy boli vyhlásené. Prostredníctvom OP Výskum a vývoj agentúra plánuje na tento rok vyhlásiť 13 výziev, pre ktoré je vyčlenených 554,75 miliónov eur. Z nich už bolo doteraz  šesť vyhlásených.
Fotogaléria

 

Bratislava 4. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku