Minister školstva navštívil univerzity v Košiciach

  • Dátum: 07.04.2008

     Počas svojej pracovnej návštevy východného Slovenska zavítal podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj 4. apríla 2008 na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE).
    
Na stretnutí s rektorom UPJŠ v Košiciach Ladislavom Mirossayom sa Ján Mikolaj zaujímal o chod univerzity a jej fakúlt. Vedenie univerzity informovalo ministra školstva o pripravovaných rozvojových projektoch školy. Jedným z jej zámerov je vybudovanie biomedicínskeho centra orientovaného na skvalitnenie diagnostiky a liečby závažných ochorení (nádorové, kardiovaskulárne, respiračné a neurodegeneratívne), ako aj na prenos vedeckých poznatkov do praxe a vzdelávania. Minister školstva hovoril v tejto súvislosti o možnostiach financovania projektu z eurofondov. Predstaviteľov univerzity informoval o pripravovaných výzvach v rámci OP Výskum  a vývoj. Prvá výzva Podpora infraštruktúry VŠ za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorá bola vyhlásená koncom februára 2008, je prioritne zameraná na budovanie sietí informačno-komunikačných technológií na vysokých školách  a internátoch. Ďalšia bude orientovaná na vytvorenie centier excelentnosti a neskôr aj na ich vybavenie technickou infraštruktúrou. Témou rokovania bola aj rekonštrukcia budovy, v ktorej by mala sídliť najmladšia Filozofická fakulta, a riešenie priestorov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Minister školstva si v tejto súvislosti prezrel priestory bývalej Krajskej detskej nemocnice v Košiciach a navštívil aj Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach.
     O možnostiach využitia finančných prostriedkov EÚ na modernizáciu IKT v študentských domovoch, vytváraní centier excelentnosti a o financovaní technických vysokých škôl na Slovensku hovoril Ján Mikolaj tiež s rektorom Technickej univerzity v Košiciach Antonom Čižmárom. Zároveň si prezrel areál školy a zoznámil sa s postupom prác pri výstavbe Centra knižničných služieb a vedecko-technických informácií.
     Na záver svojej návštevy sa podpredseda vlády a minister školstva zúčastnil celoslovenskej žiackej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos, ktorej finále sa uskutočnilo v Štátnom divadle v Košiciach.

Bratislava 7. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku