Minister školstva navštívil dve košické univerzity

22.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj otvoril 21. septembra 2009 nový akademický rok 2009/2010 na dvoch univerzitách v Košiciach - Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)  a Technickej univerzite (TUKE).
     Spolu s rektorom UPJŠ v Košiciach slávnostne poklopal  základný kameň nového areálu a otvoril jednu zo zrekonštruovaných posluchární univerzity. Na slávnostnom zhromaždení akademickej vyzdvihol doterajšie úspechy a výsledky komplexnej akreditácie univerzity.
„Právom získala status univerzity," potvrdil rozhodnutie Akreditačnej komisie. Ocenil nielen jej široké spektrum ponúkaného vzdelávania v rámci piatich fungujúcich fakúlt, ale aj kapacity univerzity pre celoživotné vzdelávanie, dobrú počítačovú vybavenosť pracovísk, ako aj snahu modernizovať a dobudovať nové priestory pre študentov. „Za perspektívnu možno označiť aj medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zapájania sa do programov Európskej únie," vyzdvihol snahy univerzity. Na základe zistení Akreditačnej komisie upozornil aj na slabiny, na ktorých odstránenie sa univerzite odporúčal sústrediť v nasledujúcom období. Počas osláv 50. výročia založenia UPJŠ v Košiciach prevzal minister školstva Ján Mikolaj Pamätnú medailu UPJŠ.
     Popoludní sa minister Ján Mikolaj zúčastnil aj na slávnostnom ceremoniáli otvorenia nového akademického roka Technickej univerzity v Košiciach. Rovnako na tejto univerzite vyzdvihol vynikajúce výsledky a postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania na národnej úrovni. Zároveň potvrdil výsledky komplexnej akreditácie: „Technická univerzita v Košiciach potvrdila vďaka dosiahnutým výsledkom svoje unikátne postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania na národnej úrovni a zaradila sa medzi univerzitné vysoké školy." Minister školstva Ján Mikolaj pokračoval otvorením Centra knižničných služieb a vedecko-technických informácií. Ocenil výstavbu Centra knižničných služieb ako jeden z príkladov úspešných projektov viaczdrojového financovania: „Je to pre školu najdôležitejšie, aby sa vytvoril priestor, v ktorom sa môžu študenti stretávať, získavať a vymieňať si odborné informácie." Centrum bude zabezpečovať pre TUKE kompletný servis plne automatizovaných knižničných a informačných služieb.

Fotogaléria - UPJŠ

Fotogaléria - TUKE

Bratislava  22. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku