Minister školstva Ján Mikolaj udelil titul centrum excelentnosti 45 výskumným pracoviskám

18.05.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne odovzdal titul centrum excelentnosti 45 pracoviskám výskumu a vývoja. Tie začnú pracovať na projektoch v oblasti fyzikálnych a medicínskych vied, nanotechnológií, informačno-komunikačných technológií, chémie či biológie.     

     Výskumno-vývojové zámery boli schválené v rámci operačného programu (OP) Výskum a vývoj a na ich činnosť je určených spolu takmer 56 miliónov eur. Celkovo sa o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci výzvy na podporu centier excelentnosti, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, uchádzalo 88 projektov. Najviac žiadostí o nenávratný finančný príspevok podali žiadatelia z Košického, Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

     „Úlohou centier excelentnosti je produkovať poznatky na svetovej úrovni, podporovať špičkový výskum a podieľať sa aj na vedecko-výchovnom procese, najmä formou doktorandského štúdia,“ uviedol v úvode minister školstva Ján Mikolaj. Projekty centier excelentnosti, ktoré sa na Slovensku začnú uskutočňovať vďaka finančným prostriedkom z OP Výskum a vývoj, prispejú k zvýšeniu kvality výskumných pracovísk a podpore excelentného výskumu. Dôraz budú klásť na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj nášho hospodárstva a spoločnosti. Ako zdôraznil Ján Mikolaj, po prvýkrát bol v rámci výziev zo štrukturálnych fondov uplatnený princíp partnerstva, ktorý umožňuje spoluprácu a spájanie najlepších vedecko-výskumných pracovníkov.

     Agentúra podporila v rámci tejto výzvy projekty zamerané na výskum obnoviteľných zdrojov energie, náhlych cievnych mozgových príhod, ale aj kvantových technológií. Okrem toho sa budú centrá excelentnosti sústrediť na vznik, elimináciu a hodnotenie kontaminantov v potravinách. Zaoberať sa budú aj výskumom nákazy zvierat a zoonóz, systémov a služieb inteligentnej dopravy, progresívnych materiálov či vplyvov kozmického počasia.

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila 27. februára 2009 ďalšie dve výzvy v OP Výskum a vývoj. Určené sú len pre úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci prvých výziev pre opatrenie 2.1 a opatrenie 4.1 Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách exelentnosti. Podľa miesta realizácie projektu prvá výzva zahŕňa všetky kraje, okrem Bratislavského. Pre ten je určená práve druhá výzva. Výška finančnej pomoci pre výzvu určenú na regionálny rozvoj predstavuje sumu 58,3 miliónov eur a pre Bratislavský kraj 34,5 miliónov eur, pričom minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je 1 milión eur a maximálna výška je 2,7 miliónov eur. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre obidve výzvy je stanovený na 1. júna 2009.

     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú zverejnené na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry, ktorých kontakty sú uvedené vo výzvach.
Zoznam schválených projektov

Fotogaléria

 

Bratislava 18. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku