Minister školstva hovoril v Nórsku o slovenskom vzdelávacom systéme

10.06.2009

 

Slovenský vzdelávací systém, začatá reforma školstva, špeciálne poradenstvo, financovanie škôl, ale aj čerpanie prostriedkov z eurofondov boli témami vystúpenia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja na konferencii ministrov školstva krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Stretnutie sa začalo včera 9. júna v nórskom Osle a dnes pokračuje ďalšími bodmi programu.

Ako uviedol Ján Mikolaj, reforma vzdelávania na Slovensku umožnila okrem obsahovej prestavby vzdelávania aj rozšírenie školského systému. Do sústavy škôl sa začlenili materské, základné umelecké a jazykové školy. Na margo hlavnej témy podujatia, ktorou bola rovnosť vo vzdelávaní,  minister povedal, že vo vzťahu učiteľ– žiak – rodič je na Slovensku možné využívať sieť poradenských služieb. Sú nimi centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Okrem toho môžu žiaci využívať pomoc odborníkov priamo na školách, ide predovšetkým o výchovných poradcov, špeciálnych pedagógov či školských psychológov.

Ján Mikolaj vyzdvihol skutočnosť, že i keď vo vzťahu k financovaniu má samospráva originálne kompetencie, štát podporuje školstvo aj prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. V rámci operačného programu Vzdelávanie bolo v roku 2008 vyhlásených osem dopytovo orientovaných výziev. Zamerané boli na tvorbu a implementáciu rozvojových programov základných a stredných škôl v súlade s reformou vzdelávania, ako aj tvorbu školských vzdelávacích programov. Ich cieľom bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovačných metód a foriem výučby, ako aj inováciu didaktických prostriedkov.

V tomto roku sa školy mohli doteraz uchádzať o peniaze z eurofondov v rámci štyroch výziev. Orientované boli na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, ale aj na inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách. Na najbližšie obdobie je naplánované vyhlásenie ďalších štyroch výziev, ktoré budú okrem iného zamerané aj na podporu ďalšieho vzdelávania či premenu tradičnej školy na modernú.

Minister Ján Mikolaj upozornil, že v rámci pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ sme jeden z mála štátov, ktorý podporuje odborný rast učiteľov aj prostredníctvom národných projektov. Ide o vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov, vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika či vzdelávanie učiteľov v súvislosti   s tvorbou školských vzdelávacích programov. Pre potreby automobilového priemyslu bol určený projekt na tvorbu nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní. V tomto roku sa začali uskutočňovať aj aktivity v rámci projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl.

Na konferencii minister školstva otvoril taktiež otázku úspešnosti maturantov v prijímaní na vysoké školy. V tomto hodnotení sa Slovensko ocitlo na poprednom mieste – počet prijímaných študentov predstavuje až 70 % na populácii 19-ročných. Tento výsledok však považuje za neštandardný, preto SR podnikla kroky zamerané na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania. S tým súvisí aj proces komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorý zabezpečí začlenenie vysokých škôl na základe kvality do troch kategórií (univerzitné vysoké školy, odborné vysoké školy a vysoké školy). Od tohto zaradenia by sa malo následne odvíjať aj ich financovanie.

 

Bratislava 10. jún 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku