Minister školstva diskutoval s riaditeľmi štátnych gymnázií o návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch

26.11.2008

     Pripravovaný zákon o pedagogických zamestnancoch, školská reforma a normatívne financovanie boli predmetom diskusie podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja s riaditeľmi štátnych gymnázií. Základné princípy a zámery zákona predstavil minister školstva na odbornom seminári Asociácie štátnych gymnázií SR 26. novembra 2008 vo Vyhniach.
    
„Systém kariérového rastu musí byť objektívny a automaticky nárokovateľný," uviedol Ján Mikolaj. „Pedagógov by mal motivovať k výberu kariérovej cesty, ale ich rozhodovanie bude založené na dobrovoľnosti," dodal.
     Postavenie pedagogických zamestnancov na Slovensku v súčasnosti neupravuje žiadna samostatná právna norma, ktorá by komplexne riešila problematiku pedagóga a odborného zamestnanca v regionálnom školstve. Navrhovaný zákon o pedagogických zamestnancoch rozlišuje vertikálnu a horizontálnu úroveň vzdelávania. V rámci vertikálnej sa zavádzajú štyri kariérové stupne - začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. Postup v rámci kariérových stupňov umožní učiteľom vzdelávanie, ktoré by malo byť ukončené samostatnou prácou. Za ukončené kontinuálne vzdelávanie a merateľné pedagogické aktivity získajú učitelia automaticky prislúchajúci počet kreditov.
     Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch bude v najbližších dňoch predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.
Fotogaléria

Vyhne 26. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku