Minister školstva diskutoval s riaditeľmi gymnázií o pripravovanom zákone o pedagogických zamestnancoch

21.04.2009

     Dvojdňovú konferenciu s názvom Možnosti získania finančnej podpory z prostriedkov operačného programu (OP) Vzdelávanie otvoril podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj 20. apríla 2009 v Starom Smokovci. Na úvod predstavil zmeny a novinky pripravovaného zákona o pedagogických zamestnancoch. 
    
Témou boli profesijné štandardy, kariérové stupne, kariérové pozície, kontinuálne vzdelávanie. Predstavil vyhlášku o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách odborných zamestnancov, druhy vzdelávania aj formu ukončenia štúdia, hodnotenie učiteľa, morálne oceňovanie podľa pripravovaného zákona, ako aj princíp odmeňovania učiteľov, ktoré zahŕňa nielen zaradenie podľa taríf, ale aj získaných kreditov. „Budú hodnotené len merateľné výkony," vysvetlil podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj ideu motivačného hodnotenia učiteľov na základe ich osobného kariérového vzdelávania. „Ďalšie vzdelávanie nie je povinné. Každý si bude môcť vybrať  kariérovú pozíciu sám a kto chce, môže začať. Nedávame nikomu žiadnu brzdu ani zákaz začať," zdôraznil dobrovoľnosť ďalšieho vzdelávania pedagógov.      
     V diskusii s asi 100 prítomnými zástupcami slovenských gymnázií sa prerokovala aj účasť slovenských škôl v medzinárodnom testovaní PISA, potreba vybavenosti škôl informačno-komunikačnými technológiami, systém ďalších vzdelávacích aktivít. Minister školstva zdôraznil ako ťažisko úspešnosti navrhovaného systému motiváciu učiteľov vzdelávať sa. Pedagógov zaujímali finančné prostriedky vyčlenené na aplikovanie pripravovaného zákona v súčasnej situácii ovplyvnenej hospodárskou krízou, konkrétne platové podmienky jednotlivých pozícií, ako aj podmienky uznania už doteraz získaného vzdelania a absolvovaných školení pedagógov. Diskutovalo sa aj o praktickej úprave harmonogramu vzdelávania pedagógov počas vyučovacieho procesu a kompetenciách, ktoré má v tejto súvislosti riaditeľ gymnázia. Témou stretnutia bolo aj postavenie učiteľa ako verejného činiteľa.
     Ďalšou časťou konferencie, ktorá pokračuje do 21. apríla 2009 je prezentácia informácií zameraných na hodnotiaci systém projektov žiadajúcich prostriedky z operačného programu (OP) Vzdelávanie.
     Minister školstva predstavil alokáciu operačného programu, jeho obsah, harmonogram výziev a ich zameranie. Uviedol pripravované výzvy a využiteľnosť finančných prostriedkov (digitalizácia štátnych vzdelávacích programov, register žiakov, marginalizované rómske komunity, osobitné vzdelávacie potreby, vysoké školy a podpora ďalšieho vzdelávania a opäť premena tradičnej školy na modernú). Celkovo predstavil 13 národných projektov a 16 výziev.

Starý Smokovec  20. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku