» Aktuality » Minister Peter Plavčan ocenil Železiarne Podbrezová ako ukážkový príklad realizácie duálneho systému

Minister Peter Plavčan ocenil Železiarne Podbrezová ako ukážkový príklad realizácie duálneho systému

09.05.2016
Minister Peter Plavčan ocenil Železiarne Podbrezová ako ukážkový príklad realizácie duálneho systému
     Stredná odborná škola hutnícka, gymnázium a výskumno-vývojové centrum. To všetko zriadili Železiarne Podbrezová (ŽP) a. s. v rámci svojej rozvojovej stratégie. Oboznámiť sa s ich fungovaním prišiel dnes na Horehronie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     „Všetky tieto inštitúcie, ktoré existujú pri železiarňach, sú vzorovým príkladom, ako by mali podniky dnes fungovať. Som absolútne nadšený materiálno-technickým vybavením študentov a úrovňou ich prípravy. Cieľom reformy školstva, ktorú práve štartujeme je, aby deti a učitelia radi chodili do školy. V Podbrezovej je to už realita. Je to najlepší príklad realizácie duálneho vzdelávania v praxi", konštatoval minister po návšteve. Ako ďalej uviedol, systém, ktorý vytvorili železiarne, by chcel predstavovať ako príklad dobrej praxe, ktorý by sa mohol rozšíriť aj na iné školy a podniky. „Veľmi oceňujem, že tu ponúkajú taký model podpory mladých ľudí, ktorý zďaleka presahuje samotnú oblasť prípravy na budúce povolanie, a súčasne ponúka absolventom istotu zamestnania".
     Význam vzdelávania pre podnik i celú spoločnosť si dobre uvedomuje aj generálny riaditeľ ŽP Vladimír Soták. „Nemáme nič drahšie ako naše deti. A nemôžeme im dať nič lepšie ako kvalitné vzdelanie. Nie je dôležité, kto je ako bohatý a z akého prostredia ku nám prišiel, ale to, ako sa učí. Všetkým na naše náklady zabezpečíme oblečenie i pracovné pomôcky, založíme účty, na ktoré prispievame každý mesiac a po absolvovaní školy, sú všetci slávnostne uvedení do zamestnania. Každému absolventovi garantujeme prácu," doplnil.
     Minister Plavčan sa dohodol s V. Sotákom, že v najbližšej dobe rezort školstva zorganizuje stretnutie s najvýznamnejšími zamestnávateľmi z oblasti priemyslu. Takisto generálnemu riaditeľovi prisľúbil, že ak mu to pracovné povinnosti dovolia, rád sa zúčastní aj na slávnostnom ukončení štúdia žiakov strednej odbornej školy v tomto školskom roku.
 
Stredná odborná škola
     Súkromná stredná odborná škola hutnícka vznikla ešte v roku 1937 ako učňovská škola pre potreby železiarní v Podbrezovej. V súčasnej podobe funguje od roku 2003, kedy sa jej zriaďovateľom stali priamo Železiarne Podbrezová, a. s..
     Pre školský rok 2016/17 ponúka škola záujemcom o štúdium štyri odbory – štvorročné s maturitou (hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik) a jeden trojročný ukončený záverečnou skúškou (obrábač kovov). V aktuálnom školskom roku sa na škole vzdeláva viac ako 270 žiakov.
Hlavnou výhodou školy je úzka previazanosť medzi vzdelávaním a potrebami praxe – v tomto prípade zriaďovateľa. Vzdelávací proces sa veľmi rýchlo prispôsobuje požiadavkám z praxe, odborná časť vyučovania sa realizuje priamo v konkrétnych prevádzkach železiarní, kde sa majú žiaci možnosť zoznámiť s využívaným zariadením, technológiami i pracovníkmi.
 
Gymnázium
      Okrem strednej odbornej školy zriaďujú Železiarne Podbrezová, a. s. aj súkromné gymnázium. To svojim žiakom ponúka profiláciu na anglický jazyk, informatiku alebo šport. Vzniklo v roku 2006 a v aktuálnom školskom roku ho navštevuje takmer 180 žiakov.
 
Výskumno-vývojové centrum
     Ide o dcérsku spoločnosť ŽP, ktorá vznikla v roku 2008 a nadväzuje na predchádzajúcu výskumno-vývojovú činnosť v podniku. Zameriava sa na odbory fyzikálnej metalurgie, mechatroniku, ako aj výskum materiálov a ich medzných stavov. Venuje sa riešeniu problémov napríklad v oblasti výroby elektroocelí, výskumu mikroštruktúry vybraných ocelí či tvárnenia za tepla a za studena. Cieľom ŽP je vybudovať centrum ako výskumno-vývojovú inštitúciu s medzinárodnou akceptáciou.