Minister Peter Plavčan ocenil Železiarne Podbrezová ako ukážkový príklad realizácie duálneho systému

09.05.2016
     Stredná odborná škola hutnícka, gymnázium a výskumno-vývojové centrum. To všetko zriadili Železiarne Podbrezová (ŽP) a. s. v rámci svojej rozvojovej stratégie. Oboznámiť sa s ich fungovaním prišiel dnes na Horehronie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     „Všetky tieto inštitúcie, ktoré existujú pri železiarňach, sú vzorovým príkladom, ako by mali podniky dnes fungovať. Som absolútne nadšený materiálno-technickým vybavením študentov a úrovňou ich prípravy. Cieľom reformy školstva, ktorú práve štartujeme je, aby deti a učitelia radi chodili do školy. V Podbrezovej je to už realita. Je to najlepší príklad realizácie duálneho vzdelávania v praxi", konštatoval minister po návšteve. Ako ďalej uviedol, systém, ktorý vytvorili železiarne, by chcel predstavovať ako príklad dobrej praxe, ktorý by sa mohol rozšíriť aj na iné školy a podniky. „Veľmi oceňujem, že tu ponúkajú taký model podpory mladých ľudí, ktorý zďaleka presahuje samotnú oblasť prípravy na budúce povolanie, a súčasne ponúka absolventom istotu zamestnania".
     Význam vzdelávania pre podnik i celú spoločnosť si dobre uvedomuje aj generálny riaditeľ ŽP Vladimír Soták. „Nemáme nič drahšie ako naše deti. A nemôžeme im dať nič lepšie ako kvalitné vzdelanie. Nie je dôležité, kto je ako bohatý a z akého prostredia ku nám prišiel, ale to, ako sa učí. Všetkým na naše náklady zabezpečíme oblečenie i pracovné pomôcky, založíme účty, na ktoré prispievame každý mesiac a po absolvovaní školy, sú všetci slávnostne uvedení do zamestnania. Každému absolventovi garantujeme prácu," doplnil.
     Minister Plavčan sa dohodol s V. Sotákom, že v najbližšej dobe rezort školstva zorganizuje stretnutie s najvýznamnejšími zamestnávateľmi z oblasti priemyslu. Takisto generálnemu riaditeľovi prisľúbil, že ak mu to pracovné povinnosti dovolia, rád sa zúčastní aj na slávnostnom ukončení štúdia žiakov strednej odbornej školy v tomto školskom roku.
 
Stredná odborná škola
     Súkromná stredná odborná škola hutnícka vznikla ešte v roku 1937 ako učňovská škola pre potreby železiarní v Podbrezovej. V súčasnej podobe funguje od roku 2003, kedy sa jej zriaďovateľom stali priamo Železiarne Podbrezová, a. s..
     Pre školský rok 2016/17 ponúka škola záujemcom o štúdium štyri odbory – štvorročné s maturitou (hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik) a jeden trojročný ukončený záverečnou skúškou (obrábač kovov). V aktuálnom školskom roku sa na škole vzdeláva viac ako 270 žiakov.
Hlavnou výhodou školy je úzka previazanosť medzi vzdelávaním a potrebami praxe – v tomto prípade zriaďovateľa. Vzdelávací proces sa veľmi rýchlo prispôsobuje požiadavkám z praxe, odborná časť vyučovania sa realizuje priamo v konkrétnych prevádzkach železiarní, kde sa majú žiaci možnosť zoznámiť s využívaným zariadením, technológiami i pracovníkmi.
 
Gymnázium
      Okrem strednej odbornej školy zriaďujú Železiarne Podbrezová, a. s. aj súkromné gymnázium. To svojim žiakom ponúka profiláciu na anglický jazyk, informatiku alebo šport. Vzniklo v roku 2006 a v aktuálnom školskom roku ho navštevuje takmer 180 žiakov.
 
Výskumno-vývojové centrum
     Ide o dcérsku spoločnosť ŽP, ktorá vznikla v roku 2008 a nadväzuje na predchádzajúcu výskumno-vývojovú činnosť v podniku. Zameriava sa na odbory fyzikálnej metalurgie, mechatroniku, ako aj výskum materiálov a ich medzných stavov. Venuje sa riešeniu problémov napríklad v oblasti výroby elektroocelí, výskumu mikroštruktúry vybraných ocelí či tvárnenia za tepla a za studena. Cieľom ŽP je vybudovať centrum ako výskumno-vývojovú inštitúciu s medzinárodnou akceptáciou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku