Minister Ján Mikolaj odovzdal členom Akreditačnej rady menovacie dekréty

10.11.2009

     Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaj si dnes prevzali menovacie dekréty členovia Akreditačnej rady MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Odovzdávanie dekrétov sa uskutočnilo pri príležitosti ustanovujúceho zasadnutia rady.
     Akreditačnú radu zriadilo MŠ SR na základe zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako svoj poradný orgán na účely akreditovania programov kontinuálneho vzdelávania. Jej úlohou bude posudzovať jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania a vypracovávať k nim odborné stanoviská. Pedagogickým a odborným zamestnancom bude taktiež priznávať kredity za 1. autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok či iné tvorivé aktivity. Nimi budú napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, ako aj absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej alebo odbornej  činnosti.
     Akreditačná rada má 14 riadnych členov, ktorí boli nominovaní rôznymi odbornými združeniami, stavovskými organizáciami či inými inštitúciami oprávnenými poskytovať vzdelávanie (základné školy, Asociácia súkromných škôl, Združenie samosprávnych škôl, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, cirkvi...).
Štatút rady a zoznam jej členov
Fotogaléria

Bratislava 10. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku