Minister Ján Mikolaj navštívi centrum excelentnosti v Tatranskej Lomnici

29.04.2010

     Do centra excelentnosti v Tatranskej Lomnici  zameraného na výskum kozmického počasia zavíta v sobotu 1. mája 2010 o 10.00 hod. podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Projekt s názvom „Centrum  kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia" realizuje Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v Tatranskej Lomnici v spolupráci s dvomi partnerskými organizáciami - Ústavom experimentálnej fyziky v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
     Centrum je orientované na výskum slnečno-zemských vzťahov, energetických kozmických častí meraných na zemskom povrchu a v kozme, ako aj na skúmanie javov kozmického počasia. Výnimočné sú jeho podmienky na skúmanie procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré nemožno študovať v pozemských laboratórnych podmienkach, teoretickou simuláciou študovaných procesov či pozemnými pozorovaniami. Ambíciou tohto centra je  začleniť sa v blízkej budúcnosti do medzinárodnej siete pracovísk pre tzv. kozmické počasie.
     Projekt sa uskutočňuje z operačného programu Výskum a vývoj v rámci opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Na jeho realizáciu bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 1,33 mil. eur. Na dobudovanie vybavenia centra získal Astronomický ústav SAV ďalších 2,65 mil. eur schválením nadväzujúceho projektu „Centrum  kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia - druhá etapa."

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku