Minister Eugen Jurzyca zhodnotil činnosť svojho rezortu

  • Dátum: 18.10.2010

     Zhodnotenie činnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za obdobie prvých 100 dní vlády od svojho nástupu bolo témou tlačovej konferencie ministra školstva Eugena Jurzycu, ktorá sa konala v piatok 15. októbra 2010. Spolu s ním na stretnutí bilancoval aj štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo.
    
Za veľké pozitívum považuje minister Eugen Jurzyca plánované zavedenie povinnej angličtiny, a to už od budúceho školského roka. Touto zmenou sa navýši vyučovanie angličtiny v porovnaní so súčasnosťou iba o približne 7 %. Podľa neho preto nie sú opodstatnené obavy, že školy  nie sú na túto zmenu materiálne či personálne pripravené.
     Novinkou bude aj zrušenie polročných vysvedčení. V záujme znížiť byrokraciu na školách budú žiaci dostávať na polroka iba odpisy známok, vysvedčenie na úradnom tlačive si z rúk triednych učiteľov prevezmú až na konci školského roka.
     Nové vedenie ministerstva pripravilo aj novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Jej cieľom je podporiť prehľadnejšie financovanie regionálneho školstva. Návrh zároveň určuje, že zriaďovateľ štátnej základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 percent z osobitého príspevku na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.
     Zabezpečiť transparentnosť financovania poskytnutých dotácií v športe má návrh novely zákona o organizácii a podpore športu. Podľa ministra tiež rozširuje možnosť poskytnúť dotáciu na športovanie detí, žiakov a študentov nielen mimo, ale aj počas vyučovania.
     Úsporu viac ako 19 % finančných prostriedkov prinieslo podľa Eugena Jurzycu využitie elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní, rovnako na stretnutí deklaroval splnenie uznesenia vlády o povinnom zverejnení zmlúv uzatvorených od roku 2006 na internetovej stránke ministerstva. Ministerstvo školstva pripravilo aj vnútornú smernicu, na základe ktorej má rezort povinnosť zverejňovať všetky zahraničné pracovné cesty svojich zamestnancov na internetovej stránke s cieľom zvýšenia transparentnosti verejnej kontroly.
     Štátny tajomník ministerstva informoval prítomných novinárov o zmene systému financovania centier voľného času a stredísk školskej záujmovej činnosti. Jeho cieľom je odstrániť neúmerné čerpanie prostriedkov z originálnych kompetencií obcí, odstrániť duplicitu žiakov zapísaných do centier a stredísk a posúvať skutočné aktivity na žiakov.
     Minister Eugen Jurzyca potvrdil, že najväčšie problémy na ministerstve sa spájajú s eurofondami, predovšetkým s neoprávneným čerpaním zdrojov. Tie sa na začiatku októbra vyšplhali až na sumu takmer 4,2 mil. eur. Za problémové označil aj nevýhodné a netransparentné zmluvy, ako aj doterajší systém financovania vedy a výskumu.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku