Minister Dušan Čaplovič uviedol do života publikáciu o holokauste

     Knižná publikácia „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“, ktorú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič dnes uviedol do škôl, bude slúžiť učiteľom ako doplnkový učebný text pre vyučovanie holokaustu na hodinách dejepisu pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ako aj stredných odborných škôl a gymnázií.
     Učebné texty sú doplnené obrazovými prílohami a výpoveďami priamych účastníkov historických udalostí a podporujú emocionálne prežívanie žiakov. Zároveň ich nútia klásť si závažné etické otázky a hľadať na ne odpovede.
     Nový výučbový materiál, ktorý prichádza do škôl, vytvára priestor na samostatnú i skupinovú činnosť žiakov počas vyučovania, na rozvíjanie ich schopnosti kritického myslenia i narábania s historickými prameňmi. Súčasne vhodným spôsobom nadväzuje na požadované výkonové štandardy z dejepisu predpísané pre ISCED 3A a učebnicu určenú pre gymnáziá.
     Knižnú publikáciu vydalo s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Finančným mechanizmom EHP 2009 – 2014 (správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti) Občianske združenie EDAH v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave.
     Rezort školstva považuje takéto aktivity za mimoriadne prínosné a aj preto vníma poskytnuté finančné prostriedky ako vysoko účelný nástroj podpory vzdelávania o obetiach holokaustu.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky