Milióny eur pre stredné školy

  • Dátum: 14.10.2013
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhodnotila projekty podávané školami v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie – Moderná stredná škola. Na skvalitnenie výučby, dovybavenie laboratórií prírodovedných predmetov či nákup výpočtovej techniky tak z eurofondov pôjde 40 mil. eur pre 180 stredných škôl z mimobratislavských krajov.
     „Agentúre bolo v rámci tejto výzvy doručených až 303 projektov. Som rád, že z pôvodnej alokácie 30 miliónov eur sa nám podarilo túto sumu navýšiť o ďalších desať miliónov. Na základe odborného posúdenia môžeme konštatovať, že 180 stredných škôl získa výraznú podporu formou nenávratného finančného príspevku, s pomocou ktorého budú môcť realizovať svoje projektové ciele a zlepšovať úroveň vzdelávania“, uviedol generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi. 
     Školy sa mohli uchádzať minimálne o 100-tisíc eur,  maximálna výška príspevku mohla dosiahnuť až pol milióna eur. Najviac škôl bolo podporených v Prešovskom kraji, konkrétne 51. V rámci Košického kraja ide o 34 stredných škôl. V Banskobystrickom je podporených 32 škôl, v Žilinskom 23, Nitrianskom 18, Trenčianskom 12 a Trnavskom 10 stredných škôl. Vysoký záujem stredných škôl v rámci tohto operačného programu považujeme za dôkaz záujmu o skvalitňovanie výučby a dôveru voči eurofondom smerujúcim do školstva.
     „Eurofondy sú z hľadiska 5 % spolufinancovania veľmi lacné peniaze, pretože cez takúto spoluúčasť získajú naše stredné školy ďalších 95 % finančných zdrojov, pričom ich úspech v školstve sa znásobuje čo najväčším využitím pre skvalitňovanie výučby. Aj preto bude súčasťou zmluvy s každou školou to, aby jasne deklarovala svoju životaschopnosť počas realizácie projektu a následne v období piatich rokov od ukončenia jeho realizácie. Z našej strany ide o minimalizovanie rizika, aby samotný projekt nebol ohrozený nejasnou budúcnosťou,“ tvrdí minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.  
     Výzva je finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Zameraná je na modernizáciu vzdelávania,  podporu inovácií obsahu a metód výučby, ako aj realizáciu kariérneho poradenstva na stredných školách.       
 
     Michal Kaliňák 
     hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku