Mexiko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými
(20. 4. 1979; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mexika v oblasti vzdelávania, mládeže, športu a kultúry
(podpísaná 21. novembra 2017 v Mexiku; platnosť nadobudla 27. júla 2018) 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku