Metodický pokyn pre KP/PP k postupom pri realizácii verejného obstarávania a k archivácii podkladov k verejnému obstarávaniu pre účely monitoringu a finančnej kontroly projektov ESF

Na základe výsledkov „kontrol na mieste" realizovaných projektov vykonaných pracovníkmi SO/RO zameraných na kontrolu dokumentácie, fyzickej dodávky tovarov a služieb a fyzickej realizácie aktivít projektu a odporúčaní certifikačných overovaní bol vypracovaný metodický pokyn pre realizáciu verejného obstarávania pre účely projektov ESF. Postupy popísané v tomto metodickom pokyne sa týkajú postupov zadávania podprahových zákaziek a zadávania zákaziek s nízkou hodnotou pre tovary a služby.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku