Metodicko-pedagogické centrum vytvorilo v tomto roku podmienky na zabezpečenie nových pracovných miest vďaka dvom národným projektom

  • Foto: MPC
  • Dátum: 22.12.2020

Prostredníctvom novovytvorených pracovných miest bola vytváraná edukačná podpora deťom a žiakom, bez ohľadu na ich individuálne predpoklady, na realizáciu inkluzívneho vzdelávania priamo v školskom prostredí.

logo MPC

Metodicko-pedagogické centrum v roku 2020 pokračovalo v realizácii národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (PoP) a začalo realizáciu nového národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II). Obidva projekty vytvorili podmienky na zabezpečenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU), členov inkluzívnych tímov (sociálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia) a budovanie podporných tímov v materských, základných a stredných školách, ale aj udržateľnosť projektov, na ktoré PoP a PoP II nadväzujú (udržateľnosť pracovných pozícií). Prostredníctvom novovytvorených pracovných miest bola vytváraná edukačná podpora deťom a žiakom, bez ohľadu na ich individuálne predpoklady, na realizáciu inkluzívneho vzdelávania priamo v školskom prostredí.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (NP PoP)

NP PoP začal svoju realizáciu v septembri 2019 a podporuje 317 škôl (74 MŠ, 176 ZŠ, 67 SŠ), čo predstavuje asi 798 pracovných miest financovaných z prostriedkov EÚ. V súčasnosti do projektu postupne vstupujú školy, ktoré boli doposiaľ zapojené v iných dopytovo orientovaných projektoch (v súčasnosti sa ich realizácia v uvedených projektoch končí), preto celkový počet zapojených škôl i vytvorených pracovných pozícií v školách postupne narastá.

„Prvá vlna koronakrízy v jarných mesiacoch nepriaznivo ovplyvnila proces uzatvárania zmlúv o spolupráci i realizáciu výberových konaní v školách. Prerušenie vyučovania a obmedzenie stretávania sa jednotlivé kroky spomalilo. Po letných prázdninách sme zaznamenali výraznejší posun, počet zapojených škôl i pracovných pozícií vzrástol,“ povedal manažér projektu Juraj Panov.

1a
Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP II)

NP PoP II reagoval na požiadavky škôl, ktoré nebolo možné zapojiť do NP PoP, a na potreby ďalších škôl vytvárať pracovné pozície na podporu inkluzívneho vzdelávania. Spomedzi 1 287 prihlásených škôl bolo vybraných 1 012 škôl (266 MŠ, 668 ZŠ a 78 SŠ), ktoré sa do projektu zapájajú postupne od septembra 2020. K 30. 11. 2020 je v projekte zapojených 665 škôl (249 MŠ, 343 ZŠ, 73 SŠ), čo predstavuje podporu pre cca 1 346 pracovných miest.


2a
„Zálohová platba v objeme 3 000 000 eur bola postúpená na náš účet 5. 11. 2020. Projektové kancelárie hneď začali zapojeným školám refundovať náklady, ktoré vynaložili na mzdy asistentov a členov inkluzívneho tímu od zapojenia sa do projektu. Úhrady zo zálohovej platby budú realizované do konca roka 2020 až do úplného vyčerpania tejto sumy,“ ozrejmila vedúca projektovej kancelárie v Prešove Emília Várady.

Školy, ktoré neboli vybrané do projektu PoP II, priebežne žiadajú o informácie, akým spôsobom je možné pristúpiť do projektu. Prvé refundácie miezd naznačili, aký objem finančných prostriedkov je potrebný na podporu vytvoreného počtu pracovných pozícií. Aby bolo možné rozhodnúť o pristúpení ďalších škôl, je potrebné sledovať aktuálne čerpanie mzdových nákladov a odhadnúť mzdové náklady pre tie školy, ktoré boli vybrané, ale do projektu sa zapoja až po ukončení svojich aktivít v iných dopytovo orientovaných projektoch. Projektové kancelárie budú disponovať potrebnými informáciami najskôr začiatkom roka 2021. Následne posúdia, či je možné zaradiť do projektu aj ďalšie školy.  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku