Navigácia

Metodicko-pedagogické centrum predstavilo nový projekt

     K národným projektom zameraným na marginalizované rómske komunity, ktoré realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), pribudol ďalší. Ide o projekt inkluzívnej edukácie PRINED, ktorý v uplynulých dňoch podpísal minister školstva Dušan Čaplovič.
     Nový projekt je taktiež zacielený na vzdelávanie detí a žiakov z marginalizovaných  rómskych  komunít a nadväzuje na  praxou overené projekty Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a podobný projekt realizovaný v prostredí materských škôl Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2 ).
     Podstatným prínosom nového projektu je vytvorenie inkluzívnych tímov, ktoré budú tvoriť pedagogickí zamestnanci a odborníci ako psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg. Pôsobiť budú v školách i v teréne, pričom venovať sa budú tým deťom, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú rok pred nástupom na plnenie povinnej školskej dochádzky. Cieľom je, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo neodôvodnenému preraďovaniu detí do špeciálnych základných škôl.
     Významnou aktivitou je zavedenie celodenného výchovného systému v základných školách, ktorý už dnes oceňujú  školy zapojené do pilotného projektu MRK1. Zmyslom celodenného výchovného systému je okrem záujmovej činnosti aj hodinová  príprava na vyučovanie. Tým sa vytvorí priestor na ďalšiu prácu so žiakmi, pomôže im adaptovať sa a vzdelávať, čím sa vytvoria podmienky na ich uplatnenie sa po skončení školskej dochádzky.
     Projekt prispieva takisto k riešeniu zamestnanosti, pretože umožní vytvoriť celkovo 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent. Dvesto ich bude pôsobiť v základných školách a 50 v materských školách. Úlohou asistentov je pomáhať učiteľom a dosiahnuť užšiu spoluprácu školy s rodinou a komunitou rómskych detí a žiakov.
     Do národného projektu sa môže zapojiť 100 základných škôl a 50 materských škôl. Kritériom výberu pre základné školy je, aby ich navštevovalo minimálne 12 a maximálne 70 percent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V prípade materských škôl je podmienkou minimálne päť žiakov v škole zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     Významná je aj materiálna podpora. V rámci projektu získajú školy didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov či krúžkov.
     Projekt je financovaný vo veľkej miere z eurofondov, a to z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Realizácia projektu potrvá do novembra 2015.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky