Metodicko-pedagogické centrum otvára kvalifikačné vzdelávanie

  • Foto: MPC
  • Dátum: 08.01.2021

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zaraďuje do ponuky kvalifikačné vzdelávanie na základe potvrdení, ktoré mu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

ilustračná foto
Pre cieľovú skupinu pedagogický asistent bude v priebehu januára 2021 prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC sprístupnené prihlasovanie na kvalifikačné vzdelávanie v schválenom programe kvalifikačného vzdelávania Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov. MPC následne otvorí 3 vzdelávacie skupiny pre pedagogických asistentov v januári 2021.
 
Kvalifikačné vzdelávanie pre cieľové skupiny pedagogický asistent a vychovávateľ v schválených programoch kvalifikačného vzdelávania:
  • Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov
  • Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
bude MPC otvárať v ďalšom období podľa záujmu a kapacitných možností.
 
V súlade s § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov náklady spojené s kvalifikačným vzdelávaním hradí pedagogický zamestnanec.
 
Cenník poplatkov za kvalifikačné vzdelávanie vrátane informácií o platbe sa nachádza v prílohe.
 
Viac informácií o činnosti MPC získate na: www.mpc-edu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku