Metodicko-pedagogické centrum má už pripravený plán vzdelávania na rok 2021

 • Foto: MPC
 • Dátum: 21.12.2020

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) bude aj v novom roku 2021 realizovať vzdelávanie, organizovať atestácie a poskytovať odborno-metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom (PZ) a odborným zamestnancom (OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

logo MPC
Vzhľadom na nutnosť aktualizácie a zdokonalenia technického zabezpečenia centrálneho informačného systému (CIS) bude prihlasovanie na vzdelávanie možné až od 11. 1. 2021. Počas vianočných prázdnin bude mať webová stránka MPC iba informačný charakter, nebude možná registrácia ani prihlasovanie na vzdelávanie.
 
Ponuka vzdelávania
 
V prvom štvrťroku 2021 otvárajú v MPC vzdelávanie v 16 schválených programoch vzdelávania a zrealizujú 143 odborných podujatí. Ponuka vzdelávania v schválených programoch a ponuka odborných podujatí bude zverejnená na webovej stránke MPC, link: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania.
 
V roku 2021 zaradia do ponuky programy KVALIFIKAĆNĚHO VZDELÁVANIA a v januári otvoria tri skupiny pre pedagogických asistentov a vychovávateľov:
 • Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov
 • Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

V rámci ponuky FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA pokračujú v MPC vo vzdelávaní 24 skupín základného modulu a 12 skupín rozširujúcich modulov. V januári 2021 otvoria zasa ďalších 9 skupín ZÁKLADNÉHO MODULU FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA a 12 skupín ROZŠIRUJÚCICH MODULOV PROGRAMU FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA:

V januári v MPC otvoria aj 6 skupín ŠPECIALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA:

 • Uvádzajúci pedagogický zamestnanec (3 skupiny)
 • Výchovný poradca (3 skupiny)

Do ponuky zaradili aj programy PREDATESTAĆNÉHO VZDELÁVANIA pred 1. a 2. atestáciou podľa zákona č. 138/2019 Z. z. na získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorých absolvovanie môže byť žiadateľovi o vykonanie atestácie odporúčané na základe posúdenia atestačného portfólia.

ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE pre PZ budú realizovať v prípade prejaveného záujmu v súlade s § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.

V rámci implementácie NP Teachers od januára 2021 otvoria v MPC na každom ich regionálnom a detašovanom pracovisku nové skupiny podľa záujmu o vzdelávanie v schválených programoch INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA, link: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania/programy-inovacneho-vzdelavania 

 • PIV2 Metódy a techniky personalizovaného vyučovania
 • PIV2 Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa žiakov
 • PIV2 Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov
 • PIV2 Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov
 • PIV2 Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny
 • PIV3 Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca

Aktuálne pripravujú aj ďalšie programy inovačného vzdelávania. V 1. štvrťroku 2021 budú pilotne overovať tieto programy:

 • PIV2 Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry
 • Didaktické spracovanie materiálov zverejnených na edukačnom portáli VIKI
 • Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí
Iné odborné činnosti
 
V rámci NP Teachers ponúkajú aj odborno-metodickú pomoc a podporu profesijného rastu vo forme tvorivých odborných výstupov (najlepších pedagogických a odborných skúseností, ďalej NOPS), ktoré sa stanú súčasťou profesijného portfólia autora. NOPS budú prezentované na odborných konferenciách na regionálnej úrovni. Podpora sieťovania PZ a OZ prostredníctvom učiteľských fór zabezpečí, aby sa prostredníctvom NOPS dostali do škôl a školských zariadení pedagogické inovácie. Súčasťou NP Teachers je aj poskytovanie individuálneho alebo skupinového poradenstva PZ a OZ a školským kolektívom. Prieskumy v rámci odborných aktivít projektu budú zamerané na zistenie potrieb PZ a OZ a miery využívania inovácií v edukačnom procese.
 
Na všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách MPC budú realizovať ODBORNÉ PODUJATIA, link: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania. Ponuka odborných podujatí (informačné semináre, odborné semináre, tvorivé dielne – workshopy a metodické dni) bude reflektovať témy na základe priorít MŠVVaŠ SR a plnenia vládnych, rezortných, medzirezortných a medzinárodných úloh v oblasti:
 • ochrany ľudských práv a práv národnostných menšín,
 • používania štátneho jazyka na území SR,
 • migračnej politiky,
 • prevencie rizikového správania a podpory zdravia s dôrazom na školské prostredie,
 • funkčných gramotností – čitateľská, finančná, matematická, mediálna, environmentálna, prírodovedná...
 • problematiky boja proti extrémizmu, radikalizmu, diskriminácii, rasizmu, xenofóbii,
 • prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, prevencie drogových a iných závislostí, prevencie násilia a šikanovania v školách vrátane kyberšikanovania a pod.
MPC bude priebežne monitorovať a vyhodnocovať záujem o jednotlivé podujatia aj v prípade naplnenia ponuky. PZ a OZ môže záujem o vzdelávanie označiť v CIS v časti Aktuálna ponuka a prihlasovanie „Mám záujem“. Na základe prejaveného záujmu MPC prispôsobí ponuku požiadavkám.
 
Forma vzdelávania
 
MPC bude vzdelávanie zabezpečovať prezenčne, online alebo kombinovane v závislosti od situácie súvisiacej s mimoriadnymi opatreniami.
 
Projekty
 
MPC okrem poskytovania rôznych foriem vzdelávania plní ďalšie úlohy v súlade so štatútom MPC. Implementuje štyri národné projekty:
 • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (PoP)
 • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II)
 • Profesijný rozvoj učiteľov (Teachers)
 • Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským (EDUK)
V rámci medzinárodnej spolupráce participuje na troch medzinárodných projektoch.
 
Viac o činnosti MPC získate na: www.mpc-edu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku