Navigácia

Metodické usmernenie č.2

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025

Všeobecné informácie

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytne na program Zavedenie a poskytovanie účelovo viazaného  príspevku na profesijný rozvoj v rokoch 2022 až 2025 prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti.

Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len „PZ“ a „OZ“) v materských školách, základných školách a v stredných školách

 • v období od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023 je
  • podpora organizovania aktualizačného vzdelávania PZ a OZ v školskom roku 2022/2023 (ďalej len „aktualizačné vzdelávanie“) podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) – podpora ukončená

 

 • v období od 01. 09. 2022 do 20. 10. 2025 je
  • podpora individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ 
   • v povinných profesijných aktivitách vo vybraných okruhoch tém určených ministerstvom školstva a
   • v nepovinných profesijných aktivitách (napr. výkon atestácie, absolvovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich individuálne učebné potreby) v období od 01. 01. 2023 do 20. 10. 2025  v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z., k tomuto obdobiu budú vydávané samostatné metodické usmernenia.

 

 • v období od 01. 01. 2023 do 15. 10. 2023 je
  • podpora inovačného vzdelávania  PZ a OZ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) poskytne z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v  roku 2023 prostriedky mechanizmu POO na podporu individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ.

Účelom čerpania prostriedkov mechanizmu POO, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj PZ a OZ škôl a školských zariadení v roku 2023 je financovanie individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ ako podpora účasti PZ a OZ na inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z. v roku 2023 (ďalej len „inovačné vzdelávanie“), teda podpora účasti na inovačnom vzdelávaní organizovanom so začiatkom

   • najskôr 01. januára 2022 a s ukončením najneskôr 01. januára 2023, pričom výdavky spojené s inovačným vzdelávaním boli oprávnenou školou uhradené najskôr 1. januára 2023,
   • najskôr 01. januára 2023 a s ukončením najneskôr 15. októbra 2023, pričom výdavky spojené s inovačným vzdelávaním boli oprávnenou školou uhradené najskôr 1. januára 2023 a najneskôr 15. októbra 2023.

Oprávnenej škole budú pridelené prostriedky mechanizmu POO po vyplnení elektronického prihlasovacieho formulára. Riaditeľ oprávnenej školy použije pre prihlásenie do prihlasovacieho formulára eduID kmeňovej školy alebo školského zariadenia a najneskôr do 31.08.2023do 15.10.2023 do 23:29 hod. vyplní a odošle elektronický prihlasovací formulár spolu s požadovanými prílohami.

Viac informácií k čerpaniu prostriedkov mechanizmu POO, poskytnutých na inovačné vzdelávanie v roku 2023, nájdete v dokumente zverejnenom nižšie na tejto webovej stránke - Metodické usmernenie č. 2 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2023.

Elektronický prihlasovací formulár – Podklad pre refundáciu nákladov za účasť na inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z. v roku 2023 z prostriedkov mechanizmu POO nájdete prostredníctvom linku: https://www.cognitoforms.com

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky