Metodická pomôcka pre realizáciu projektov ESF

Zverejnená metodická pomôcka má za cieľ poukázať na najčastejšie pochybenia zo strany konečných prijímateľov/príjemcov pomoci, ktoré majú za následok vznik neoprávnených výdavkov. Pomôcka obsahuje reálne príklady, ktoré sa vyskytli na strane konečných prijímateľov/príjemcov pomoci počas implementácie projektov spolufinancovaných z ESF v programovom období 2004-2006.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku