Mesto Trstená aj tento rok organizuje tri celoslovenské súťaže, ktoré sú vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mesto Trstená aj tento rok organizuje tri celoslovenské súťaže, ktoré sú vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Pramienok – súťaž vo výtvarnej tvorbe detí materskej školy,
Ekoposter – súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ,
Voda pre život – život pre vodu – súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl.

plagáty
Pramienok - súťaž vo výtvarnej tvorbe detí materskej školy

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce materskú školu, základnú umeleckú školu i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti, tiež deti predškolského veku zo zahraničia. Jeden súťažiaci môže poslať len jednu prácu na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode, ktorá nebola doteraz nikde publikovaná. Práca môže byť vytvorená rôznymi plošnými výtvarnými technikami, maximálne do formátu A3, nesmie byť priestorová. Na zadnej strane musí byť nalepená prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (viď Príloha).
Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí.
Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo alebo neudeliť niektorú z cien. Výtvarné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Viac informácií nájdete tu: download_file_f.php (trstena.sk)

Ekoposter – súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, žiakov ZUŠ rovnakých vekových kategórií ako žiaci ZŠ a žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním s jednou doposiaľ nepublikovanou prácou, s vypovedaním vzťahu človeka k prírode. Odporúčame, aby kolektív tvorili 2 až 5 žiaci. Práca môže byť zhotovená ľubovoľnou technikou, formátu maximálne A0, nesmie byť však priestorová. Prácu odporúčame povrchovo upraviť (fixovať) proti oteru. Na zadnej strane musí byť nalepená prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (viď Príloha).
Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov.
Hodnotiacim kritériom prác je úroveň zvládnutia obsahového poňatia a výtvarného prevedenia, stvárnenia, originalita, nápaditosť, zosúladenie prác celého kolektívu do jedného celku.
Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, cenu poroty, cenu za nápad alebo iné výnimočné dielo, taktiež nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien. Výtvarné práce sa po skončení súťaže nevracajú, môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Viac informácií nájdete tu: download_file_f.php (trstena.sk)

Voda pre život – život pre vodu – súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Podmienky súťaže:
Do súťaže môžu byť prihlásené práce žiakov - jednotlivcov prvého až štvrtého ročníka základných škôl a žiakov špeciálnych škôl, nepublikované v iných médiách a súťažiach. Jeden žiak môže poslať len jednu prácu v slovenskom jazyku bez určenia rozsahu. Žiaci prvého ročníka ZŠ a žiaci špeciálnych škôl môžu tvoriť jednoduché slovné spojenia – rýmy, rýmovačky na slová, ktoré vystihujú prírodu, pričom text môže byť doplnený kresbou. Súťaž je tematicky orientovaná na vzťah k prírode. Súčasťou každej práce musí byť aj prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (viď Príloha).
Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, udeliť cenu poroty, cenu za nápad a za iné výnimočné dielo alebo neudeliť niektorú z cien. Literárne práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Viac informácií nájdete tu: download_file_f.php (trstena.sk)

Všetky potrebné informácie (plagáty, propozície a prihlášky) sú na webe mesta Trstená: https://www.trstena.sk/oznamy/pramienok-ekoposter-a-voda-pre-zivot-zivot-pre-vodu-2022.html


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky