Medzinárodná vedecká konferencia Dieťa v ohrození

  • Dátum: 19.10.2017
     Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie Vás pozývajú 31. novembra a 1. decembra na medzinárodnú vedeckú konferenciu Dieťa v ohrození.
     Už XXVI. konferencia sa uskutoční pod záštitou prezidenta SR v priestoroch Centra účelových zariadení – stredisko SUZA Bratislava na Drotárskej ceste 46. 
     Tento rok bude témou Podpora duševného zdravia detí a rodín: Nové výzvy a vízie. Vedecným garantom konferencie je Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c. z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Hlavným rečníkom bude významný pedagóg, psychológ, antropológ, genetik, emeritný profesor vývinovej psychológie a antropológie Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis, Dr.h.c. z Nemecka.
     Aktívnu účasť na konferencii prisľúbili viacerí domáci i zahraniční experti a auditórium konferencie bude mať príležitosť dozvedieť sa viac o odbornej činnosti v tejto oblasti, ako aj o zámeroch politík z viacerých krajín Európy a USA.
     Termín prihlásenia účastníkov je do 31. 10. 2017. Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov nájdete na tejto stránke. Presnejšie informácie o programe konferencie: www.vudpap.sk a www.komposyt.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku