Navigácia
Skočiť na obsah

Medzinárodná pomoc pre ukrajinské deti v slovenských školách

Pre žiakov, žiačky, rodiny a školy zasiahnuté ukrajinskou krízou pripravilo ministerstvo školstva v spolupráci s organizáciou UNICEF ďalší veľký balík podporných a pomocných opatrení na zmiernenie dopadov náročnej situácie, v ktorej sa ocitli.

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávania, zástupca regionálneho riaditeľa UNICEF pre Európu a Strednú Áziu Philippe Cori a minister školstva Branislav Gröhling

V pondelok 30. mája 2022 podpísali minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling a zástupca regionálneho riaditeľa UNICEF pre Európu a Strednú Áziu Philippe Cori memorandum o spolupráci. Ministerstvu školstva sa po niekoľkých týždňoch intenzívnych rokovaní s expertmi organizácie UNICEF pre oblasť vzdelávania podarilo pripraviť konkrétny plán pomoci pre ľudí, ktorí sa stali obeťami vojny na Ukrajine.

Pripravované opatrenia rezortu budú zamerané na deti v predškolskom a školskom veku, ktoré v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine prišli na Slovensko a stali sa súčasťou našich tried, škôl, obcí a komunít. „Je našou úlohou a poslaním zabezpečiť aj pre ukrajinské deti také školské prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, v ktorom sa budú cítiť vítané a ktoré bude prihliadať na ich potreby,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Rezort školstva sa bude zameriavať na vytvorenie podporného prostredia pre integráciu detí utečencov v predškolskom, základnom a stredoškolskom vzdelávaní, zlepšenie sociálnej inklúzie a rovesníckych vzťahov, zvýšenie inštitucionálnych kapacít na plánovanie, implementáciu a monitorovanie integrácie ukrajinských študentov do vzdelávacích systémov či podporu rozširovania predškolských kapacít a zavádzanie diverzifikovaného vzdelávania v ranom veku.

„Aj pri príprave a zavádzaní týchto opatrení kladieme veľký dôraz na duševné zdravie detí. Nesmieme zabúdať na to, aká krehká je ľudská psychika a akú pozornosť jej treba venovať nie len v domácom, ale aj v školskom prostredí,“ doplnila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, celoživotné vzdelávanie a inklúziu Svetlana Síthová.

„Ministerstvo školstva zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby ukrajinské deti, ktoré do krajiny prichádzajú, mali prospech z inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, počnúc predškolskými zariadeniami, ktoré nielen zabezpečia ich vzdelávacie výsledky, ale tiež prispievajú k sociálnej súdržnosti a budovaniu mieru. UNICEF je pripravený podporiť ministerstvo pri posilňovaní jeho vzdelávacieho systému a politík s cieľom reagovať na potreby detí utečencov a ich rodín. Veríme, že takéto úsilie prispeje ku skvalitneniu skúseností so vzdelávaním všetkým deťom na Slovensku,“ dodal zástupca regionálneho riaditeľa UNICEF pre Európu a Strednú Áziu Philippe Cori.

Ďalším krokom po podpise memoranda je vytvorenie pracovného plánu, na základe ktorého budú konkrétne opatrenia a aktivity postupne prezentované a aplikované do praxe. Už v najbližších týždňoch sa môžu školy pripraviť na vyhlásenie výzvy na letné školy, letné tábory či jazykové kurzy.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky