Mediálna a informačná technika pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku

31.03.2010

     V rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu uskutočňuje Katolícka univerzita v Ružomberku dva projekty s podporou operačného programu Výskum a vývoj.  Objem získaných finančných prostriedkov predstavuje spolu viac ako 9, 5 mil. eur.
     Cieľom projektu s názvom Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite pomocou zlepšenia  informačno-komunikačných technológií, laboratórnej a ubytovacej techniky je zlepšiť informačno-komunikačné technológie (IKT), ako aj skvalitniť vybavenie univerzity v oblasti laboratórnej techniky a zmodernizovať ubytovaciu infraštruktúru. V rámci IKT plánuje univerzita investovať predovšetkým do nákupu informačných systémov. Pôjde o informatizáciu knižničných procesov a digitalizáciu obsahu, obnovu a rozšírenie desktopovej infraštruktúry, skvalitnenie sieťovej infraštruktúry a dobudovanie univerzitného dátového centra.
     Ďalší projekt Komplexná infraštruktúra, zlepšenie vybavenia a rozvoj výučbovej základne sa uskutočňuje na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Finančné zdroje sú určené na rozvoj mediálnej techniky. Pre študentov bude zriadené televízne štúdio i špecializovaná učebňa pre výučbu televíznej žurnalistiky a mediálnej komunikácie.

Bratislava 31. marec 2010

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku