Navigácia

MATURITA 2023 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

V období od 22. mája do 9. júna 2023 absolvujú maturanti ústne skúšky. Pred odchodom na akademický týždeň sa dozvedeli svoje výsledky z maturitných testov. V tomto školskom roku maturuje vyše 40 tisíc žiakov zo 690 škôl, z toho 36 % tvoria žiaci gymnázií a takmer 59 % žiaci stredných odborných škôl. Všetci maturanti v marci (v prípade náhradného termínu v apríli) povinne absolvovali test a písomnú prácu z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka. Zo slovenského jazyka a literatúry písomne maturovalo 91 % žiakov. Zo skupiny cudzích jazykov najviac žiakov maturovalo z anglického jazyka – 86,7 %, ďalšie dva najviac zastúpené jazyky boli nemecký jazyk – 2,4 % a ruský jazyk – 1,3 %. Z matematiky písomne maturovalo 11,3 % všetkých maturantov.

logo NIVAM

V období od 22. mája do 9. júna 2023 absolvujú maturanti ústne skúšky. Pred odchodom na akademický týždeň sa dozvedeli svoje výsledky z maturitných testov. V tomto školskom roku maturuje vyše 40 tisíc žiakov zo 690 škôl, z toho 36 % tvoria žiaci gymnázií a takmer 59 % žiaci stredných odborných škôl. Všetci maturanti v marci (v prípade náhradného termínu v apríli) povinne absolvovali test a písomnú prácu z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka. Zo slovenského jazyka a literatúry písomne maturovalo 91 % žiakov. Zo skupiny cudzích jazykov najviac žiakov maturovalo z anglického jazyka – 86,7 %, ďalšie dva najviac zastúpené jazyky boli nemecký jazyk – 2,4 % a ruský jazyk – 1,3 %. Z matematiky písomne maturovalo 11,3 % všetkých maturantov.

V školskom roku 2022/2023 v riadnom a náhradnom termíne písomne maturovalo spolu 40 542 žiakov, z toho bolo 2 411 žiakov so zdravotným znevýhodnením (5,9 % zo všetkých zúčastnených žiakov). Do písomných maturít sa v tomto školskom roku zapojilo 690 stredných škôl, z toho bolo 626 s vyučovacím jazykom slovenským, 38 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 25 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa konal v dňoch 14. – 17. marca 2023 a zúčastnilo sa na ňom 40 448 žiakov. Náhradný termín písomných maturít, ktorý sa konal 3. – 5. apríla 2023, absolvovalo 134 žiakov stredných škôl.

Žiaci písomne absolvovali maturitu v dvoch častiach: externú časť maturitnej skúšky (EČ MS), ktorú predstavoval centrálne zadávaný a centrálne vyhodnocovaný test, a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), ktorú tvorila slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) a písomná práca na štruktúrované zadanie (slovenský jazyk a slovenská literatúra a cudzie jazyky). Výsledné hodnotenia týchto častí sa na vysvedčení o maturitnej skúške uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade EČ MS aj v percentile. Témy a zadania PFIČ MS boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval NIVaM. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne absolvoval iba externú časť maturitnej skúšky.

Výsledky prezentované v ďalšej časti sa vzťahujú na súbor žiakov, ktorí písali riadny termín.

Z celkového počtu testovaných žiakov v riadnom termíne bolo 14 600 žiakov z gymnázií (36,1 %), 23 755 žiakov zo stredných odborných škôl (58,7 %), 1 027 žiakov zo škôl umeleckého priemyslu (2,5 %), 683 žiakov zo stredných športových škôl (1,7 %) a 383 žiakov z konzervatórií (0,9 %).

Žiaci písali EČ MS z vyučovacích jazykov, a to 36 909 žiakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom slovenským a na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín 1 541 žiakov z predmetu maďarský jazyk a literatúra a 28 žiakov z ukrajinského jazyka a literatúry. 1 542 žiakov na školách s vyučovacím jazykom maďarským zároveň absolvovalo aj test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka – na výber bol anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci z gymnázií povinne maturujú z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti – úroveň B2. Žiaci zo stredných odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií a škôl umeleckého priemyslu si môžu vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, povinne maturujú na jazykovej úrovni C1. Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka – vyše 95,8 % z počtu 36 571 maturantov z cudzích jazykov; nasleduje nemecký jazyk, ktorý si vybralo 2,7 % maturantov z cudzích jazykov, ruský jazyk – 1,4 %; z francúzskeho jazyka na úrovni B2 maturovalo 10 žiakov, zo španielskeho jazyka na úrovni B2 maturovali štyria žiaci a najmenej žiakov maturovalo z talianskeho jazyka na úrovni B2 (1 žiak).

Žiaci z gymnázií si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci zo stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 4 575 žiakov (11,3 % všetkých maturantov), z toho 3 317 žiakov ako voliteľný predmet a 1 258 žiakov ako dobrovoľný predmet.

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne, majú možnosť zopakovať túto časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Rovnako žiaci, ktorí pre chorobu alebo iný vážny dôvod nemohli maturovať ani v marci, ani v apríli, môžu sa prihlásiť na náhradný septembrový termín. Opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch 5. – 8. septembra 2023. Na túto skúšku sa žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 30. júna 2023.

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 – riadny termín

Slovenský jazyk a literatúra

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 36 909 žiakov. Žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 55,0 %.

Priemerná úspešnosť žiakov gymnázií bola 68,4 %, z toho žiakov gymnázií so 4-ročným štúdiom 67,6 %, s 5-ročným štúdiom 68,7 % a žiaci gymnázií s 8-ročným štúdiom mali úspešnosť 70,7 %, pričom rozdiely medzi týmito úspešnosťami nie sú vecne významné. Žiaci stredných odborných škôl dosiahli významne nižšiu priemernú úspešnosť ako gymnazisti – 47,9 %, žiaci stredných športových škôl dosiahli priemernú úspešnosť 50,0 %, žiaci konzervatórií uspeli v priemere na 53,5 % a žiaci škôl umeleckého priemyslu dosiahli priemernú úspešnosť 51,5 %.

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (8,1 % maturantov zo SJL) dosiahli lepšie výsledky  – 62,6 % na úrovni strednej vecnej významnosti ako súkromné školy – 50,2 % (9,4 % maturantov zo SJL). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné navzájom, a aj s národným priemerom.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 3 771 žiakov (10,2 % maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra); z toho bolo 105 gymnazistov.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najmenej úspešní v jazykovej zložke (gymnáziá s priemernou úspešnosťou 66,2 %, stredné odborné školy s priemernou úspešnosťou 45,6 %); úspešnejší boli v úlohách, v ktorých používali zručnosť čítanie s porozumením, pričom gymnazisti dosiahli v tejto oblasti priemernú úspešnosť 68,9 % a žiaci stredných odborných škôl 50,3 %, a v úlohách patriacich do literárnej zložky (gymnáziá s priemernou úspešnosťou 71,1 %, stredné odborné školy s priemernou úspešnosťou 50,0 %) .

Maďarský jazyk a literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 1 541 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 51,0 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu priemernú úspešnosť (62,0 %) ako žiaci stredných odborných škôl (44,2 %) na úrovni silnej vecnej významnosti.

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné (4,7 % maturantov z MJL), súkromné (17,4 % maturantov z MJL) aj štátne školy (77,9 % maturantov z MJL) dosiahli porovnateľné výsledky a rozdiely neboli vecne významné. Z hľadiska krajov tiež možno výsledky považovať za porovnateľné.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 193 žiakov (12,5 % maturantov predmetu maďarský jazyk a literatúra).

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 1 542 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 52,5 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu priemernú úspešnosť (62,7 %) ako žiaci stredných odborných škôl (45,6 %), rozdiel bol silne vecne významný.

Z hľadiska zriaďovateľa rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (78,0 % maturantov zo SJSL), súkromnými (17,4 % maturantov zo SJSL) a cirkevnými školami (4,7 % maturantov zo SJSL) nebol vecne významný. Podľa krajov žiaci v Banskobystrickom kraji dosiahli mierne vecne významne nižšiu priemernú úspešnosť (48,9 %) oproti národnému priemeru. Rozdiely medzi krajmi navzájom neboli vecne významné.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 204 žiakov (13,2 % maturantov predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra).

Ukrajinský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 73,9 %. Test písalo 28 žiakov jedného štátneho gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešovskom kraji. Všetci žiaci dosiahli úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Matematika

Priemerná úspešnosť testu bola 53,8 %. Maturitu z matematiky si vybralo 4 575 žiakov, z toho bolo 73,9 % žiakov gymnázií, 24,9 % žiakov stredných odborných škôl, 1,2 % žiakov stredných športových škôl a jeden žiak školy umeleckého priemyslu.

Priemerná úspešnosť gymnazistov, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 59,1 %, a ako dobrovoľný predmet bola 56,7 %. Priemerná úspešnosť žiakov stredných športových škôl, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 48,3 %, a ako dobrovoľný predmet bola 35,0 %. Žiaci stredných odborných škôl, ktorí maturujú z matematiky len ako z dobrovoľného predmetu, dosiahli priemernú úspešnosť 38,4 %, čo predstavuje stredne vecne významný rozdiel oproti výsledku gymnazistov. Žiaci škôl umeleckého priemyslu (56 žiakov), ktorí tiež maturujú z matematiky len ako z dobrovoľného predmetu, dosiahli priemernú úspešnosť 33,3 %, pričom tu rozdiely neinterpretujeme vzhľadom na nízky počet žiakov.

Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych (82,4 % maturantov z MAT), súkromných (5,4 % maturantov z MAT) či cirkevných škôl (12,2 % maturantov z MAT).

Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez vecne významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme v matematike nezaznamenali významné rozdiely ani medzi výsledkami maturantov z osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom termíne dosiahlo 336 žiakov (7,3 % maturantov z matematiky). Z tohto počtu bolo 76 žiakov z gymnázií, 2 žiaci zo stredných športových škôl a 258 žiakov zo stredných odborných škôl. Zo 76 neúspešných gymnazistov si 68 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet a zo stredných športových škôl 2 žiaci, čo znamená, že 70 žiakov si musí zopakovať písomnú maturitnú skúšku z matematiky. 266 žiakom, ktorí z matematiky maturovali dobrovoľne, sa výsledok neúspešnej skúšky do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava.

Z hľadiska obsahu testu boli intaktní žiaci gymnázií najúspešnejší v oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (priemerná úspešnosť 67,9 %), rovnako aj žiaci stredných športových škôl (priemerná úspešnosť 60,0 %) a žiaci stredných odborných škôl (priemerná úspešnosť 45,9 %). Najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci v oblasti stereometria (gymnáziá 48,3 %, stredné športové školy 30,5 %, stredné odborné školy 25,7 %); pre žiakov zo stredných odborných škôl bola problémová aj oblasť planimetria (priemerná úspešnosť 33,2 %).

Anglický jazyk

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 53,8 % (18 127 žiakov), priemerná úspešnosť na úrovni B2 (14 697 žiakov) bola 67,1 % a priemerná úspešnosť na úrovni C1 (2 225 žiakov) bola 65,8 %.

Podľa krajov neboli rozdiely vo výsledkoch na úrovni B1 vecne významné. Na úrovni B2 boli výsledky žiakov z Bratislavského kraja (priemerná úspešnosť 70,6 %) mierne vecne významne vyššie voči národnému priemeru. Na úrovni C1 boli výsledky žiakov z Bratislavského kraja (priemerná úspešnosť 70,9 %) stredne vecne významne vyššie oproti národnému priemeru. Výsledky žiakov boli vecne významne nižšie, a to mierne v Banskobystrickom kraji (priemerná úspešnosť 62,4 %) a stredne v Trenčianskom kraji (priemerná úspešnosť 61,4  %) voči národnému priemeru. Z hľadiska zriaďovateľa sme ani na jednej z úrovní B1, B2, C1 v anglickom jazyku nezaznamenali vecne významné rozdiely vo výsledkoch žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl.

Z pohľadu druhu školy sme v anglickom jazyku na jazykovej úrovni B2 zistili silne vecne významne horší výsledok žiakov stredných športových škôl voči národnému priemeru (3,2 % z celkového počtu žiakov maturujúcich z anglického jazyka na úrovni B2, priemerná úspešnosť 51,7 %). Medzi gymnazistami sme zistili mierne vecne významne lepší výsledok u žiakov 8-ročných gymnázií (priemerná úspešnosť 73,7 %) oproti žiakom 4-ročných gymnázií (priemerná úspešnosť 65,3 %).

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 3 224 žiakov (17,8 % zo žiakov na tejto úrovni), úrovne B2 490 žiakov (3,3 % žiakov) a úrovne C1 29 žiakov (1,3 % žiakov).

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (priemerná úspešnosť 58,2 %), žiaci na úrovni B2 v časti čítanie s porozumením (priemerná úspešnosť 74,1 %). Najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti čítanie s porozumením (51,0 %) a na úrovni B2 v časti gramatika a lexika (56,6 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v časti čítanie s porozumením (priemerná úspešnosť 72,3 %), nasleduje časť počúvanie s porozumením (priemerná úspešnosť 69,9 %) a časť používanie jazyka (priemerná úspešnosť 55,3 %).

Nemecký jazyk

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 (670 žiakov) bola 42,4 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 (122 žiakov) bola 71,7 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 (192 žiakov) bola 57,4 %.

Podľa krajov dosiahli na úrovni B1 žiaci z Banskobystrického kraja (priemerná úspešnosť 35,7 %) horší výsledok na úrovni stredne vecnej významnosti voči národnému priemeru. Rozdiely medzi jednotlivými krajmi navzájom sú iba na úrovni miernej vecnej významnosti.  Podľa zriaďovateľa školy neboli medzi žiakmi maturujúcimi na úrovni B1 zaznamenané vecne významné rozdiely. Na úrovniach B2 a C1 rozdiely medzi krajmi pre nízke počty žiakov neinterpretujeme. Rovnako z hľadiska zriaďovateľa výsledky pre malé počty žiakov neinterpretujeme.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 230 žiakov (34,3 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to boli 2 žiaci (1,6 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), na úrovni C1 úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 20 žiakov (10,4 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni).

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti gramatika a lexika (priemerná úspešnosť 47,5 %), na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (priemerná úspešnosť 72,8 %). Najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci v časti čítanie s porozumením na úrovni B1 (37,0 %) a na úrovni B2 v časti gramatika a lexika (70,3 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z nemeckého jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v časti čítanie s porozumením (priemerná úspešnosť 64,9 %), naopak, najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli v časti počúvanie s porozumením (51,7 %).

Ruský jazyk

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 (321 žiakov) bola 50,4 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 (74 žiakov) bola 57,1 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni C1 (128 žiakov) bola 44,1 %.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 57 žiakov (17,8 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to v riadnom termíne bolo 14 žiakov (18,9 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), na úrovni C1 malo úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % 26 žiakov (20,3 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni).

Francúzsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 (10 žiakov) bola 60,2 %. Všetci žiaci maturujúci z francúzskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Španielsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 (4 žiaci) bola 81,3 %. Všetci žiaci maturujúci zo španielskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Taliansky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 (1 žiak) bola 67,5 %.

Zverejnenie výsledkov a prezentácia podrobných informácií o výsledkoch Maturity 2023

Viac informácií o výsledkoch EČ MS 2023 nájdete TU.

Výsledky škôl z EČ MS v jednotlivých predmetoch budú najneskôr do 15. júna 2023 zverejnené na portáli Výsledky testovaní.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky